داوران

نام خانوادگی

نام

رشته

سازمان

اباذری

سعید

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

دانشگاه شهرکرد

ابن ­علی حیدری

مجید

سیستم های الکترونیک دیجیتال

دانشگاه شهرکرد

ادیب

احسان

الکترونیک قدرت

دانشگاه صنعتی اصفهان

اسکندری

احمدرضا

مدارهای مجتمع الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

اسماعیلیان

آیدا

مدارهای مجتمع الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

آوخ

آوید

شبکه های مخابراتی

مرکز تحقیقات پردازش دیجیتال و بینایی ماشین

براتی

حسن

سیستم های قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

برکتین

بهرنگ

شبکه های کامپیوتری و امنیت

مرکز تحقیقات کلان داده

پریز

ناصر

سیستم های کنترل

دانشگاه فردوسی مشهد

پیروی

علی

سیستم های قدرت

دانشگاه فردوسی مشهد

جعفربلند

مهرداد

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

دانشگاه مالک اشتر

حامدی

سمانه

مدارهای مجتمع الکترونیک

دانشگاه صنعتی شیراز

خضری

مهدی

مهندسی پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف ­آباد

درودی

عارف

سیستم های قدرت

دانشگاه شاهد تهران

دلشاد

مجید

الکترونیک قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دوستی

مسعود

مدارهای مجتمع الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رضوی

سیداحسان

سیستم های کنترل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

رک ­رک

اسمعایل

سیستم های قدرت

دانشگاه لرستان

زنجانی

سیدمحمد

مدارهای مجتمع الکترونیک

مرکز تحقیقات ریزشبکه­ های هوشمند

سنایی

مریم

مدارهای مجتمع الکترونیک

دانشگاه فسا

سیفی

علیرضا

سیستم های قدرت

دانشگاه شیراز

شجاعی

خوشنام

اتوماسیون صنعتی

مرکز تحقیقات پردازش دیجیتال و بینایی ماشین

شیخ­ الاسلام

فرید

سیستم های کنترل

دانشگاه صنعتی اصفهان

صادق ­خانی

ایمان

سیستم های قدرت

مرکز تحقیقات ریزشبکه­ های هوشمند

طاهر

سیدعباس

سیستم های قدرت

دانشگاه کاشان

طوسیان شاندیز

حیدر

سیستم های کنترل

دانشگاه فردوسی مشهد

عرب

غلامرضا

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

دانشگاه شهرکرد

عطایی

محمد

سیستم های کنترل

دانشگاه اصهفان

فیض

جواد

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

دانشگاه تهران

قلی­ پور

مهدی

سیستم های قدرت

دانشگاه اصهفان

کارگر

عباس

سیستم های قدرت

دانشگاه شهرکرد

کی­ نیا

فرشید

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

کیوانی

بابک

سیستم های قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

مرادیان

محمد رضا

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف ­آباد

مصری نژاد

فرهاد

شبکه های مخابراتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران

معظمی

مجید

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

مرکز تحقیقات ریزشبکه ­های هوشمند

مهدوی

مهدی

شبکه های مخابرات

دانشگاه صنعتی اصفهان

مهدوی ­نسب

همایون

مخابرات سیستم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف ­آباد

ندیمی

محمد حسین

هوش مصنوعی

مرکز تحقیقات کلان داده

نصرت­ آبادی

سید مصطفی

سیستم های قدرت

دانشگاه صنعتی سیرجان

نظرپور

داریوش

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

دانشگاه ارومیه

هنرور

محمدامین

مخابرات میدان و موج

مرکز تحقیقات پردازش دیجیتال و بینایی ماشین

هوشمند

رحمت ­اله

سیستم های قدرت

دانشگاه اصفهان

یزدانی

روح ­اله

الکترونیک قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

یوسفی ­ریزی

فرشته

مهندسی پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب