دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 1-100 
5. بهبود ساختار الگوریتم یادگیری عمیق در پردازش تصویر باالهام از ماتریس تفکیک پذیری مغز

صفحه 71-89

زهرا حیدران داروقه امنیه؛ سیدمحمد جلال رستگار فاطمی؛ مریم رستگارپور