دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 1-100 
3. یک روش مسیریابی جهت ردیابی هدف متحرک با رویکرد کاهش انرژی مصرفی

صفحه 29-47

مریم حسن حسینی؛ فرهاد مصری نژاد؛ همایون مهدوی نسب