دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 1-64