دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 1-82