دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 1-66 
5. بررسی تاثیر کنترل کننده توزیع شده پخش توان بر رله دیستانس

صفحه 47-54

هادی امیری مقدم؛ مهدیه اسلامی؛ هادی زاینده رودی