دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 1-100 
4. بهبود دقت زاویه ای ردگیری در رادار آرایه فازی

صفحه 37-46

احسان عسگری؛ مژده مهدوی؛ روح اله حافظی فرد