دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 1-100