دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 1-100 
2. تعیین استراتژی عملکرد بهینه ذخیره‌ساز در سیستم قدرت

صفحه 15-22

محمدحسین رنجبری؛ رضوانه دلیلی؛ مجتبی پیشوایی