دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 1-90 
5. مدلسازی عارضه رخداد ترومبوآمبولی وریدی به روش فازی

صفحه 37-44

سمیه کلاته؛ سجاد ازگلی؛ محمدتقی حمیدی بهشتی