دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 1-100 
7. بهبود عملکرد سامانه های کنترل از طریق شبکه با استفاده از یک روش رمزنگاری جدید

صفحه 59-67

سیدعلی مصباحی فرد؛ بنیامین حق نیاز جهرمی؛ پویا حاجبی؛ سید محمدتقی المدرسی