دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-94 
3. اندازه گیری صنعتی تاثیر آلودگی بر عملکرد عایقهای فشار قوی

صفحه 23-30

محمدمهدی قنبریان؛ محمدرضا شریعتی؛ محمد محمدی