دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-88 
7. طبقه‌بندی معنایی تصاویر متنی مبتنی بر الگوی ارزشمندی متن

صفحه 49-57

حسین پورقاسم؛ محمد صادق هل فروش؛ سبلان دانشور