دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 1-90 
3. یک پیش‌اعوجاج‌ساز دیجیتالی ترکیبی با خاصیت تطبیق

صفحه 19-24

محمدرضا سلطانی؛ ابراهیم برزآبادی؛ محمدرضا زادهوش؛ رسول امیرفتاحی