دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 1-98 
8. تغذیه آنتن شکافی طولی توسط موجبر تیغه‌ای بیضی شکل

صفحه 72-75

مهدی مرادیان؛ محمد خلج امیرحسینی؛ مجید طیرانی