دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 1-96 
4. تحلیل قابلیت تحمل‌پذیری خطا در ایستگاههای مشترک شبکه مش WiMAX

صفحه 25-30

محبوبه افضلی؛ محمود فتحی؛ مجید هارونی؛ کمال رولنیظام ابوبکر