دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 1-98 
4. بکارگیری ایده آموزش پسخورد خطا برای کنترل سرعت سیستم سروالکتروهیدرولیک با استفاده از روش لاگور

صفحه 29-36

امیررضا زارع بیدکی؛ مجتبی ملبوبی؛ سیدمحمد کارگر؛ مهدی علیاری شوره دلی


7. کنترل فازی پیل سوختی پلیمری به منظور جذب ماکزیمم توان

صفحه 63-70

زهرا نجاتی؛ فرید شیخ الاسلام؛ حمید محمودیان