طراحی، شبیه‌سازی و ساخت یک فیلتر دو بانده‌ی پوشیدنی با زیرلایه‌ی نمد برای کاربرد در سیستم‌های پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی– دپارتمان مهندسی برق، موسسه آموزش عالی کیان، شاهین شهر، اصفهان، ایران

2 مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان، اصفهان

چکیده

در این مقاله، یک فیلتر دو بانده‌ی پوشیدنی به منظور عملکرد در باندهای فرکانسی مخابراتی استاندارد GPS و Bluetooth طراحی، شبیه-سازی و ساخته شده است. در این فیلتر، بازه‌های فرکانسی 1.563-1.678 GHz و 2.4-2.48 GHz محقق شده است. این دو باند فرکانسی به طور گسترده، در طراحی سیستم‌های مخابراتی-پزشکی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. عموماً برای طراحی ادوات پوشیدنی، از الیاف‌ها به جای عایق‌های مرسوم استفاده می‌گردد. از جمله‌ی این الیاف می‌توان به نمد، جین، پشم و کتان اشاره نمود. در این فیلتر، از زیرلایه‌ی نمد با ثابت عایقی 1.3 و ارتفاع 2 mm استفاده شده است. در این مقاله، از نرم‌افزار تمام-موج CST Microwave Studio 2019 به منظور شبیه‌سازی کلیه‌ی ساختارها استفاده شده است. ابعاد نهائی تشدیدگرهای این فیلتر برابر 6×2 cm2 یا 0.25×0.03 λg2 در فرکانس 1.57 GHz می‌باشد. در ادامه به منظور اثبات صحت شبیه‌سازی‌های انجام شده، این فیلتر ساخته شد. نتایج حاصل از اندازه‌گیری مشخصه‌های این فیلتر و همچنین، نتایج شبیه‌سازی، تطابق خوبی با یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design, simulation, and fabrication of a wearable dual-band filter with felt substrate for application in medical systems

نویسندگان [English]

  • Farzad Khajeh-Khalili 1
  • Omid Khoubneshan 2
  • Mahsa Khanjari 2
1 Faculty member,Kian Institute of Higher Education
2 ACECR Institute of Higher Education, Isfahan
چکیده [English]

In this paper, a wearable dual-band filter is designed, simulated, and fabricated to operate at GPS and Bluetooth telecommunication frequency bands. In this filter, the frequency bands of 1.563-1.678 GHz and 2.4-2.48 GHz are achieved. These two frequency bands are widely used in the design of telecommunication-medical systems. The textures are generally used in place of conventional dielectric for the design of wearable devices. These include texture, denim, wool, and felt. In this filter, a felt substrate with dielectric constant 1.3 and 2 mm height is used. In this paper, CST Microwave Studio 2019 full-wave software is used to simulate all structures. The final dimensions of the resonators of this filter are 6 × 2 cm2 or 0.25 × 0.03 λg2 at 1.57 GHz. The filter was then fabricated to verify the simulations performed. The results of the measurement of the characteristics of this filter as well as the simulation results are in good agreement with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Filter
  • wearable
  • dual-band
  • Resonator
  • felt
[1] V. Crnojevic´-Bengin, Advances in Multi-Band Microstrip Filters.  Cambridge University Press, 2015.
[2] F. Khajeh-Khalili, M. A. Honarvar, “Design and simulation of a Wilkinson power divider with high isolation for tri-band operation using PSO algorithm”, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol. 6, No. 23, pp. 13-20, Nov 2015.
[3] F. Khajeh-Khalili, M. A. Honarvar, A. Dadgarpour, B. S. Virdee, T. A. Denidni, “Compact tri-band Wilkinson power divider based on metamaterial structure for Bluetooth, WiMAX, and WLAN applications”, Journal of Elect­ro­­magnetic Waves and Applications, Vol. 33, No. 6, pp. 707-721, March 2019 (doi: 10.1080/09205071.2019.157 5287).
[4] F. Khajeh-Khalili, M. Amin Honarvar, A. Dadgarpour, “High-gain bow-tie antenna using array of two-sided planar metamaterial loading for H-band applications”, International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, Vol. 28, No. 7, pp. 1-7,  Sept 2018 (doi: 10.1002/mmce.21476).
[5] I. Jadidi, M. A. Honarvar, F. Khajeh-Khalili, “Compact tri-band microstrip filter for Bluetooth, WiMAX, and WLAN applications”, Progress In Electromagnetics Research C, Vol. 91, pp. 241-252, April 2019 (doi: 10.2528/PIERC19012602).
[6] J. Dong, J. Shi, K. Xu, “Compact wideband differential bandpass filter using coupled microstrip lines and capacitors,” IEEE Microwave and Wireless Components Letters, Vol. 29, No. 7, pp. 444-446, July 2019 (doi: 10.1109/LMWC.2019.2917778).
[7] M. A. Honarvar, R. Sadeghzadeh, “Design of coplanar waveguide ultrawideband bandpass filter using stub‐loaded resonator with notched band,” Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 54, No. 9, pp. 2056-2061, Sept. 2012 (doi: 10.1002/mop.26992).
[8] M. Mirzaei and M. A. Honarvar, “Compact planar quad-band bandpass filter for application in GPS, WLAN, WiMAX and 5G WiFi”, Progress In Electromagnetics Research Letters, Vol. 63, 115–121, Nov 2016 (doi: 10.2528/PIERL16092307).
[9] M. A. G. Elsheikh and A. M. E. Safwat, “Wideband modeling of SRR-loaded coplanar waveguide”, IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, Vol. 67, No. 3, pp. 851-860, March 2019 (doi: 10.1109/TMTT.2018. 2886840).
[10] H. Deng, Y. Zhao, Y. He, H. Liu, H. Wang, “High selectivity and common-mode suppression wideband balanced bandpass filter using slotline resonator”, IET Microwaves, Antennas and Propagation, Vol. 9, No. 6, pp. 508-516, April 2015 (doi: 10.1049/iet-map.2014.0146).
[11] R. K. Jazi, M. A. Honarvar, and F. Khajeh-Khalili, “High Q-factor narrow-band bandpass filter using cylindrical dielectric resonators for X-band applications”, Progress In Electromagnetics Research Letters, Vol. 77, No. 10, pp. 65-71, July 2018 (doi: 10.2528/PIERL18041007).
[12] A. S. Noori, X. Shang, C. Guo, T. J. Jackson, P. A. Smith, M. J. Lancaster, Microwave filters based on novel dielectric split-ring resonators with high unloaded quality factors”, IET Microwaves, Antennas and Propagation, Vol. 12, No. 8, pp. 1389-1394, June 2018 (doi: 10.1049/iet-map.2017.0463).
[13] A. Vosoogh, A. Uz Zaman, V. Vassilev, J. Yang, “Zero-gap waveguide: A parallel plate waveguide with flexible mechanical assembly for mm-wave antenna applications”, IEEE Trans. on Components, Packaging and Manufacturing Technology, Vol. 8, No. 12, pp. 2052-2059, Dec 2018 (doi: 10.1109/TCPMT.2018.2878643).
[14] M. Zhao and Y. Zhang, “Compact wearable 5-GHz flexible filter,” Electronics Letters, Vol. 53, No. 10, pp. 661-663, May 2017 (doi: 10.1049/el.2017.0625).
[15] D. K. Janapala, M. Nesasudha, T. M. Neebha, R. Kumar, “Specific absorption rate reduction using metasurface unit cell for flexible polydimethylsiloxane antenna for 2.4 GHz wearable applications”, International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, Vol. 29, No. 9, pp. 1-12,  Sept. 2019 (doi: 10.1002/mmce.21835).
[16] Subhas C. Mukhopadhyay, Wearable Electronics Sensors, 1st ed., ser. Smart Sensors, Measurement and Instrumentation, S. C. Mukhopadhyay, Ed. Cham: Springer International Publishing, 2015, Vol. 15.