بررسی جایابی خازن در بارهای مختلف برای کاهش توان تلفاتی سیستم توزیع با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی خطی و درجه بندی دوباره بارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق قدرت ، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران.

2 هیات علمی گروه مهندسی برق قدرت ، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران.

چکیده

شبکه های توزیع برق امروزه دارای بارهای مختلف و متغیری هستند که هرکدام الگوهای مصرف مخصوص به خود را دارند. این بارهای هرکدام دارای توان تلفاتی مشخصی هستند. یکی از راه های موثر برای کاهش توان تلفات و افزایش بازده در شبکه های توزیع برق، استفاده از جایابی خازن در پست های برق است. در این مقاله جایابی خازن در طرف ثانویه ترانسفورماتورهای شبکه توزیع انجام می شود. روش ریاضی برنامه ریزی اعداد صحیح برای جایابی خازن به منظور افزایش سود خالص حاصل از کاهش تلفات استفاده می شود. با توجه به تغییر اندازه بارها، یک الگوی ویژه برای مدل سازی انواع مختلف بارهای متغیر استفاده می شود. علاوه بر بررسی مشکل بارهای ثابت، روش پیشنهادی برای سه نوع بار صنعتی، مسکونی و تجاری مورد آزمایش قرار گرفته است و نتایج به دست آمده از همه زمان ها بر کاهش ضرر و افزایش سود مالی پروژه برای درجه بندی دوباره همه بارها مورد بحث قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Capacitor Placement in Variable Loads to Reduce the Power Loss of Distribution Systems using Mixed–Integer Linear Programming Algorithm and Re–Gradation of Loads

نویسندگان [English]

  • Ali Ahmadpour 1
  • Hossein Shayeghi 2
  • Elham Mokaramian 1
1 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Capacitor placement at the substation is one of the effective methods for loss reduction and efficiency increasing of the power systems. In this paper, a novel method for capacitor placement on the secondary side of the distribution transformers is carried out. The mathematical method of Mixed–Integer Linear Programming (MILP) algorithm is used for paper goal to increase the Net Present Value (NPV), resulting from the loss reduction. Due to the variability of the loads, a special template is used for loads modelling. Not only the constant loads, but also three types of industrial, residential and commercial loads are assessed with the proposed method. Then, the results are discussed in order to re-grade loads. Also, the proposed method are compared with two methods as Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm and Teaching–Learning Based Optimization (TLBO) algorithm. All of the tests are simulated with MATLAB software and total time of problem is considered as ten years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distribution systems
  • Capacitor placement
  • Variable loads
  • Mixed–Integer Linear Programming (MILP) algorithm
  • Loss reduction
[1] N.G. Paterakis, A. Mazza, S.F. Santos, O. Erdinç, G. Chicco, A.G. Bakirtzis, J.P.S. Catalão, “Multi-objective reconfiguration of radial distribution systems using reliability indices”, IEEE Trans. Power Systems, Vol. 31, No. 2, pp. 1048-1062, March 2016.
[2] P. Cortes, J. Munuzuri, M. Berrocal-de-O, I. Domnguez, “Genetic algorithms to optimize the operating costs of electricity and heating networks in buildings considering distributed energy generation and storage”, Computers and Operations Research, Vol. 96, pp. 157-172, Aug. 2018.
[3] Y. Xu, Z.Y. Dong, K.P. Wong, E. Liu, B. Yue, “Optimal capacitor placement to distribution transformers for power loss reduction in radial distribution systems”, IEEE Trans. on Power systems, Vol. 28, No. 4, pp. 4072-4079, Nov. 2013.
[4] T.J.E. Miller, Reactive power control in electric systems, Wiley: New York, USA, 1982.
[5] A. Arief, Antamil, M.B. Nappu, “An analytical method for optimal capacitors placement from the inversed reduced jacobian matrix”, Energy Procedia, No. 100, pp. 307-310, Nov. 2016.
[6] A. A. Abou El-Ela, R.A. El-Sehiemy, A.M. Kinawy, M.T. Mouwafi, “Optimal capacitor placement in distribution systems for power loss reduction and voltage profile improvement”, IET Generation, Transmission and Distribution, Vol. 10, No. 5, pp. 1209-1221, April 2016.
[7] M.S.S. Azevedo, I.P. Abril, J.C. Leite, A.B. de Medeiros, “Capacitors placement by NSGA-II in distribution systems with non-linear loads”, Electrical Power and Energy Systems, No. 82, pp. 281-287, Nov. 2016.
[8] I.P. Abril, “Algorithm of inclusion and interchange of variables for capacitors placement”, Electric Power Systems Research, No. 148, pp. 117–126, July 2017.
[9] J.P. Chiou, C.F. Chang, “Development of a novel algorithm for optimal capacitor placement in distribution systems”, Electrical Power and Energy Systems, No. 73, pp. 684-690, Dec. 2015.
[10] M.B. Jannat, A.S. Savic, “Optimal capacitor placement in distribution networks regarding uncertainty in active power load and distributed generation units production”, IET Generation, Transmission and Distribution, Vol. 10, No. 12, pp. 3060–3067, Aug. 2016.
[11] M.S. Javadi, A.E. Nezhad, P. Siano, M. Shafie-khah, J.P.S. Catalão, “Shunt capacitor placement in radial distribution networks consideringswitching transients decision making approach”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, No. 92, pp. 167-180, Nov. 2017.
[12] S-J. Huang, X-Z. Liu, “A plant growth-based optimization approach applied to capacitor placement in power systems”, IEEE Trans. Power Systems, Vol. 27, No. 4, pp. 2138-2145, April 2012.
[13] C.S. Lee, H.V.H. Ayala, L.S. Coelho, “Capacitor placement of distribution systems using particle swarmoptimization approaches”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, No. 64, pp. 839-851, Jan. 2015.
[14] D.B. Prakash, C. Lakshminarayana, “Optimal siting of capacitors in radial distributionnetwork using whale optimization algorithm”, Alexandria Engineering Journal, Vol. 56, No. 4, pp. 499-509, Dec. 2017.
[15] F. Sayadi, S. Esmaeili, F. Keynia, “Feeder reconfiguration and capacitor allocationin the presence of non-linear loads using new PPSO algorithm”, IET Generation, Transmission and Distribution, Vol. 10, No. 10, pp. 2316-2326, July 2016.
[16] L.R. Araujo, D.R.R. Penido, S. Carneiro Jr., J.L.R. Pereira, “Optimal unbalanced capacitor placement in distribution systems for voltage control and energy losses minimization”, Electric Power Systems Research, No. 154, pp. 110-121, Jan. 2018.
[17] R.S. Rao, K. Ravindra, K. Satish, S.V.L. Narasimham, “Power loss minimization in distribution system using network reconfiguration in the presence of distributed generation”, IEEE Trans. Power Systems, Vol. 28, No. 1, pp. 317-325, Feb. 2013.
[18] E.S. Ali, S.M. Abd-Elazim, A.Y. Abdelaziz, “Improved harmony algorithm for optimal locations and sizing of capacitors in radial distribution systems”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, No. 79, pp. 275–284, July 2016.
[19] M.A.S. Masoum, M. Ladjevardi, A. Jafarian, E.F. Fuchs, “Optimal placement replacement and sizing of capacitor banks in distorted distribution networks by genetic algorithms”, IEEE Trans. Power  Delivery, Vol. 19, No. 4, pp. 1794-1801, Oct. 2004.
[20] A.Y. Abdelaziz, E.S. Ali, S.M.A. Elazim, “Flower pollination algorithm for optimal capacitor placementand sizing in distribution systems”, Electric Power Components and Systems, No. 44, pp. 544–555, 2016.
[21] H.N. Ng, M.M.A. Salama, A.Y. Chikhani, “Capacitor allocation by approximate reasoning: fuzzy capacitor placement”, IEEE Trans. Power Delivery, Vol. 15, No. 1, pp. 393-398, Oct. 2000.
[22] S.M. Kannan, P. Renuga, A.R.G. Monica, “Optimal capacitor placement and sizing using combined fuzzy-HPSO method”, Int. J. Eng, Sci and Tech., Vol. 2, No. 6, pp. 75–84, 2010.
[23] D. Das, “Optimal placement of capacitors in radial distribution system using a Fuzzy-GA method”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 30, pp. 361–367, July/Sep. 2008.
[24] J. Vuletic, M. Todorovski, “Optimal capacitor placement in distorted distribution networks with different load models using penalty free genetic algorithm”, Electrical Power and Energy Systems, No. 78, pp. 174-182, 2016.
[25] D. Singh, K.S. Verma, “Multi objective optimization for DG planning with load models”, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 24, No. 1, pp. 427-436, 2009.