مدلسازی سیستم تعلیق الکترودینامیکی نوع آهنربای دائم با لحاظ کردن اثر پوستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد - گروه برق، دانشکده مهندسی برق، واحد هرند، دانشگاه آزاد اسلامی، هرند، اصفهان، ایران

2 استادیار- دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، اصفهان،ایران

3 دانشیار - دانشکده برق و رباتیک، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

در این مقاله ایجاد نیروهای معلق مغناطیسی و مقاوم رانش در سیستم تعلیق الکترودینامیکی با استفاده از آهنربای دائم مورد بررسی قرار گرفته است. سیستم تعلیق الکترودینامیکی نیروی عکس العمل متقابل دو میدان مغناطیسی است که براساس خاصیت دفعی تولید شده و باعث ایجاد تعلیق می‌شود. بخش معلق این سیستم شامل یک آهنربای دائم مکعبی شکل و مسیر راهنمای آن یک ریل آلومینیومی با ضخامت دو میلیمتر است که در مدل تحلیلی آهنربا با مدل ورقه‌ای جریان مدل شده است و جریان القایی ناشی از تغییر میدان در ریل آلومینیومی با لحاظ کردن اثر پوستی محاسبه شده است. جهت بررسی اثر پوستی، ریل آلومینیومی چند لایه با هدایت الکتریکی متفاوت فرض شده است. نیروهای تعلیق و مقاوم رانش در سرعتهای مختلف به کمک مدل تحلیل محاسبه شده‌اند. سپس به کمک روش اجزای محدود دوبعدی سیستم مدل‌سازی شده و تأثیر تغییر سرعت بر نیروهای تعلیق و مقاوم رانش در دو فاصله هوایی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی شده توسط مدل تحلیلی با روش اجزای محدود مقایسه شده و مورد تأیید قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling, Design and Analysis of a Electrodynamic Levitation System by Considering the Skin Effect

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rajabi Sabadani 1
  • Abbas Najjar Khadabakhsh 2
  • Ahmad Darabi 3
1 Indicator - Department of Electrical Engineering, Harand Branch, Islamic Azad University, Harand, Esfahan, Iran
2 Assistant Professor- Department of Electrical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Esfahan, Iran
3 Associate Proffesor - Department of Electrical Engineering, Shahrood University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

In this paper, lift and drag forces of permanent-magnet electrodynamic suspension (PMEDS) System have been studied by considering the skin effect. Electrodynamic suspension is based on repulsive force between two magnetic fields with the same polarity. In this research the electrodynamic suspension system consists of a moving permanent magnet block levitated over a flat conducting plate with 2 mm thickness. At first, the analytical model of the PMEDS is proposed. For this propose, permanent magnet poles are modeled by the current sheets. Then the eddy current is calculated on aluminum sheet by considering the skin effect. Finally, the lift and drag forces are calculated in difference speed. The 2D finite element method is utilized to investigate the effect of speed variations on the performance of PMEDS at two different airgap. Two-dimensional finite element model, the accuracy of proposed analytical model is validated. The results of the finite element method are compared with results obtained by analytical model. It shows the accuracy of the analytical model in the estimation of the lift and drag forces of an electrodynamic suspension system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrodynamic suspension
  • Analytical model
  • skin effect
  • Finite element method
[1]  A. Najar-KhodabakhshM.R. Moradian, L. Najar-Khodabakhsh, N.R. Abjadi, "Stabilization of electromagnetic suspension system behavior by genetic algorithm", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol. 3, No. 11, pp. 53-61, Summer 2013 (in Persian)
[2]  F. Impinna, J.G. Detoni, N. Amati, A. Tonoli, "Passive magnetic levitation of rotors on axial electrodynamic bearings", IEEE Trans. on Magnetics, Vol. 49, No. 1, pp. 599-608, Jan. 2013.
[3]  J.F. Gieras, J. Mews, P. Splawski, "Analytical calculation of electrodynamic levitation forces in a special-purpose linear induction motor", IEEE Trans. on Industry Appl., Vol. 48, No. 1, pp. 106-116, Jan./Feb. 2012.
[4]  Z. Long, G. He, S. Xue,"Study of EDS & EMS hybrid suspension system with permanent-magnet halbach array", IEEE Trans. on Magnetics, Vol. 47, No. 12, pp. 4717-4724, Dec. 2011.
[5]  H. Eryong, L. Kun, "Investigation of axial carrying capacity of radial hybrid magnetic bearing", IEEE Trans. on Magnetics, Vol. 48, No. 1, pp. 38–46, Jan. 2012.
[6]  H.W. Lee, K. Kim, J. Lee, "Review of maglev train technologies", IEEE Trans. on Magnetics Vol. 42, No. 7, pp. 1917-1925, July 2006.
[7]  R.J. Kaye, E. Masada, "Comparison of linear Synchronous and induction motors", Urban Maglev Technology Development program, Colorado Maglev Project, Rep. FTA-DC-26-7002, 2004.
[8]  T. Saijo, "Thrust and levitation force characteristics of linear synchronous motor", International conference on maglev and Linear Drive, Vancover, Canada, pp. 157-164, May 1986.
[9]  H.J. Lever, "Technical assessment of maglev system concept", Final report By the Government Maglev System Assesment Team, CRREL-SR-98-12, 1998.
[10]   J. Bird, "An investigation into the use of electrodynamic wheels for high-speed ground transportation", Ph.D. Thesis, University of Wisconsin, Madi-son, 2007.
[11]   K.R. Davey, "Designing with null flux coils", IEEE Trans. on Magnetics, Vol. 33, No. 5, pp: 4327-4334, Sep. 1997.
[12]   T. Onuki, Y. Toda, "Optimal design of hybrid magnet in maglev system with both permanent and electromagnets", IEEE Trans. on Magnetics, Vol. 29, No. 2, pp. 1783–1786, Mar. 1993.
[13]    T. Iwahana, "Study of superconducting magnetic suspension and guidance characteristics on loop tracks", IEEE Trans. on Magnetics, Vol. 11, No. 6, pp: 1704-1711, Nov. 1975.
[14]   J.F. Hoburg, "Modeling maglev passenger compartment static magnetic fields from linear Halbach permanent-magnet arrays", IEEE Trans. on Magnetics, Vol. 40, No. 1, pp. 59–64, Jan. 2004.
[15]   M.T. Thompson, R.D. Thornton, A. Kondoleon, "Flux-canceling electrodynamic Maglevsuspension: Part 1 test fixture design and modeling", IEEE Trans. on Magnetics, Vol. 35, No. 3, pp. 1956-1963, May 1999.
[16]   H. Cho, D.K. Bae, B.C. Shin, "HTSC levitation experiment with AC current modeling after EDS Maglev", IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 17, No. 2, pp. 2095-2098, June 2007.
[17]   T. Sakamoto, A.R. Eastham, G.E. Dawson, "Induced currents and forces for the split-guideway electrodynamic levitation system", IEEE Trans. on Magnetics, Vol. 27, No. 6, pp. 5004-5006, November 1991.
[18]   K.R. Davey, "Electrodynamic maglevcoil design and analysis", IEEE Trans. on Magnetics, Vol. 33, No. 5, pp. 4227-4229, Sep. 1997.
[19]   N. Fujii, M. Chida, K. Ogawa, "Three dimensional force of magnet wheel with revolving permanent magnet", IEEE Trans. on Magnetics, Vol. 33, No. 5, pp. 4221-4223, Sep. 1997.
[20]   K. Davey, "Analysis of an electrodynamic Maglevsystem", IEEE Trans. on Magnetics, Vol. 35, No. 5, pp. 4259-4267, Sep. 1999.
[21]   Y.J. Chen, J. Feng, "Optimization of guideway coil dimensions for a magnetic levitation system", IEEE Trans. on Magnetics, Vol. 33, No. 5, Sep. 1997.
[23] J.d. Boeij, M. Steinbuch, "Mathematical model of the 5-DOF sled dynamics of an electrodynamic Maglev system with a passive sled", IEEE Trans. on Magnetics, Vol. 41, No. 1, pp. 460-465, Jan. 2005.