طراحی و ساخت یک مبدل ترکیبی بوست-سپیک با بهره بالا و کلیدزنی نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار- دانشکده برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد- دانشکده برق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، اصفهان، ایران

3 استادیار- دانشکده مهندسی برق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

در این مقاله یک مبدل ترکیبی بوست- سپیک با کلیدزنی نرم برای کاربردهایی که به بهره ولتاژ بالا نیاز دارند، ارائه شده است. یکی از ویژگی‌های اصلی در این مبدل روشن شدن سوئیچ اصلی تحت شرایط ZCS می‌باشد. این کار بدون بهره‌گیری از سوئیچ کمکی و مدارات اضافی انجام می‌شود. در این مبدل جهت افزایش بهره ولتاژ، خروجی مبدل سپیک با خروجی مبدل بوست سری شده که تشکیل یک مبدل ترکیبی را می‌دهند. علاوه بر این از یک سلف تزویج در مبدل بوست استفاده شده است که منجر به افزایش بیشتر بهره می‌گردد.برای ارزیابی عملکرد مبدل پیشنهادی نتایج شبیه سازی به همراه تحلیل وضعیت‌های عملکردی مبدل ارائه شده که نتایج به دست آمده صحت عملکرد مدار را نشان می‌دهد. همچنین با استفاده از نتایج آزمایشگاهیبر روی یک نمونه عملی ساخته شده صحت عملکرد مدار و تحلیل‌های مداری ارائه شده بررسی شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Implementation of a High Step-Up Boost-Sepic Hybrid Converter with Soft Switching

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Mehdi Mirtalaei 1
  • Mahnaz Mohtaj 2
  • Hamid Reza Karami 3
1 Assistant Professor - Department of Electrical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Esfahan, Iran
2 Msc. – Department of Electrical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Esfahan, Iran
3 Assistant Professor - Department of the Electrical Engineering, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

In this paper a compound boost- sepic converter with soft switching for high voltage application is proposed. One of the advantages of this converter is that, the main switch is turned on under the ZCS condition without need to any auxiliary switch so we have lower switching loss. In order to increase the voltage gain in this topology, a boost converter used in series with the output stage of sepic converter, therefore the output voltage of boost converter added to the output voltage of sepic converter and the voltage gain has been increased. Also a coupled inductor has been used in the boost converter topology which leads to a further increase in the voltage gain of the converter. In order to evaluate the operation of the proposed converter, simulation results and analysis of converter operational modes are presented. In addition, experimental results are presented for a typical boost-sepic converter. These results verify the proper operation of proposed converter. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boost-sepic converter
  • soft switching
  • high voltage gain
[1] J. Faiz, Gh. Shahgholian, M. Ehsan, "Modeling and simulation of the single phase voltage source UPS inverter with fourth order output filter", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol. 1, No. 4, pp. 63-58, Winter 2011.
[2] T.F. Wu, Y.S. Lai, J.C. Hung, Y.M. Chen, “Boost converter with coupled inductors and buck-boost type of active clamp”,IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 55, No. 1, pp. 154–162, Jan. 2008.
[3] A. Shahsavary-Babokany, M. Jabbaril, Gh. Shahgholian, M. Mahdavian "A review of bidirectional dual active bridge converter", Proceeding of the IEEE/ECTICON, pp. 1-4, Phetchaburi, May 2012.
[4] E. MovahediM. Delshad, E. Adib, "New DC/DC high step up isolated converter with ZVS", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol. 5, No. 19, pp. 63-70, Autumn 2014 (in Persian).
[5] Q. Zhao, F.C. Lee, “High-efficiency, high step-up dc-dc converters”,IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 18, No. 1, pp. 65–73, Jan. 2003.
[6] N. HematianM. Jabari, "Simulation and Implementation a non-Isolated buck converter at ZCS condition", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol. 4, No. 15, pp. 67-73, Autumn 2013 (in Persian).
[7]R.J Wai, R.Y. Duan, “High step-up converter with coupled-inductor,”IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 20, No. 5, pp. 1025–1035, Sep. 2005.
[8] N. Asadi-Madiseh, M. Delshad, "A new ZVS nonisolated bidirectional DC-DC converter with minimal auxiliary element", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol. 3, No. 2, pp. 13-24, Winter 2013 (in Persian).
[9] S. Dwari, L. Parsa, "An efficient high-step-up interleaved DC–DC converter with a common active clamp,”IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 26, No.1,pp.1025–1035, Jan. 2011.
[10] M. Prudente, L.L. Pfitscher, G. Emmendoerfer, E.F. Romaneli,R. Gules, “Voltage multiplier cells applied to non-isolated DC-DC converters”, IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 23, No. 2, pp. 871–887, Mar.2008.
[11] Y. Deng, Q. Rong, W. Li, Y. Zhao, J. Shi, X. He, “Single-switch high step-up converters with built-in transformer voltage multiplier cell”, IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 27, No. 8, pp.3557-3567, Aug.2012.
[12] Wu. Li, We. Li, Y. Deng, X. He, “Single-stage single-phase high-step-up ZVT boost converter for fuel-cell microgrid system,” IEEE Trans. On Power Electronics, Vol.25, No.12, pp.3057-3065, Dec.2010.
[13] S.V. Araújo, R.P. Torrico-Bascopé, G.V. Torrico-Bascopé, “Highly efficient high step-up converter for fuel-cell power processing based on threestate commutation cell”, IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 57, No. 6, pp.1987-1997, Jun. 2010.
[14] E.H. Ismail, M.A. Al-Saffar, A.J. Sabzali, A.A. Fardoun, “A familyof single-switch PWM converters with high step-up conversion ratio”, IEEE Trans. on Circuit Systems I, Vol. 55, No. 4, pp. 1159–1171, May 2008.
[15] R.W. Erickson, D. Masksimovic, Fundamentals of Power Electronics,2nd ed. New York: Wiley, pp. 39–55, 1950.
[16] C.J. Tseng, C.L.Chen, “A passive lossless snubber cell for nonisolaedPWM DC/DC converters”, IEEE Trans. Industrial Electronics, Vol. 45, No. 4, pp. 593–601, Aug. 1998.
[17] M. Nakamura, K. Ogura, M. Nakaoka, “Soft-switching PWM boostchopper-fed DC–DC power converter with load side auxiliary passiveresonant snubber,” Journal Power Electronics, Vol. 4, No. 3, pp. 161–168, July 2004.
[18] R. Redl, N.O. Sokal, “Push-pull current-fed multiple-output DC/DCpower converter with only one inductor and with 0 to 100% switch dutyratio”,Proceeding of the IEEE/PESC, pp. 341–345, Atlanta, Georgia, USA , June1980.
[19] H. Xiao, S. Xie, “A ZVS bidirectional DC–DC converter with phase shift plus PWM control scheme”, IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 23,No. 2, pp. 813–823, Mar. 2008.
[20] E. Adib, H. Farzanehfard, “Zero-voltage transition current-fed full bridge PWM converter”, IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 24, No. 4,pp. 1041–1047, April 2009.
[21] S.K. Han, H.K. Youn, G.W. Moon, M.J. Youn, Y.H. Kim, “Anew active clamping zero-voltage switching PWMcurrent-fed half-bridgeconverter”,IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 20, No. 6, pp. 1271–1279, Nov.2005.
[22] W. Li, X. He, “A family of interleaved DC–DC converters deducedfrom a basic cell winding-cross-coupled inductors (WCCIs) for high stepupor step-down converters”, IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 23, No. 4,pp. 1791–1801, July 2008..
[23] M.A. Al-Saffar, E.H. Ismail, A.J. Sabzali, A.A. Fardoun, “Animproved topology of SEPIC converter with reduced output voltage ripple”,IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 23, No. 5, pp. 2377–2386, Sep. 2008.
[24] Y. Gu, Z. Lu, Z. Qian, X. Gu, L. Hang, “A novel ZVS resonant resetdual switch forward DC–DC converter”, IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 22, No. 1, pp. 96–103, Jan. 2007.
[25] Y.S. Lee, G.T. Cheng, “Quasi-resonant zero-current-switchingbidirectional converter for battery equalization applications”, IEEETrans. on Power Electronics, Vol. 21, No. 5,pp. 1213–1224, Sep. 2006.
[26] Q. Li, P.Wolfs, “Acurrent fed two-inductor boost converter with anintegrated magnetic structure and passive lossless snubbers for photovoltaicmodule integrated converter applications”, IEEE Trans. on PowerElectronics, Vol. 22, No. 1, pp. 309–321, Jan. 2007.
[27] C.M. Wang, “New family of zero-current-switching PWM convertersusing a new zero-current-switching PWM auxiliary circuit”,IEEE Trans. on IndustrialElectronics, Vol. 53, No. 3, pp. 768–777, Jun. 2006.
[28] F.W. Combrink, H.T. Mouton, J.H.R. Enslin, H. Akagi, “Designoptimization of an active resonant snubber for high power IGBTconverters”, IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 21, No. 1, pp. 114–123,Jan. 2006.