مهندسی کنترل
تخمین عیب در سیستم‌های منفرد دوخطی

سارا منصوری نسب؛ جواد عسکری؛ سعید حسین نیا

دوره 2، شماره 7 ، آذر 1390، ، صفحه 37-43

چکیده
  سیستم‌های منفرد به طور طبیعی در بسیاری از سیستم‌های فیزیکی و عملی در مسائل کنترل وجود دارند. همچنین، دسته بزرگی از سیستم‌های غیرخطی را که نمی‌توان با سیستم‌های خطی تقریب زد، توسط سیستم‌های دوخطی با دقت بیشتری تقریب زده می‌شوند. از طرف دیگر، عدم تشخیص به موقع عیب به وسیله کاربر در سیستم‌های حساس، منجر به صدمه دیدن و از بین رفتن ...  بیشتر