جداسازی کور سیگنال‌های گفتار فارسی در محیط کانولوتیو با استفاده از زاویه هرمیشن

عاطفه سلطانی؛ سید حمید محمودیان؛ علی هاشمی

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1392، ، صفحه 73-79

چکیده
  در این مقاله برای جداسازی کور منابع گفتار کانولوتیو، یک روش ماسک زمان- فرکانس بر اساس مفهوم زاویه هرمیشن ارائه شده است. زاویه هرمیشن بین بردار ترکیب (خروجی میکروفون‌ها) و بردار مرجع محاسبه می‌شود. در این مقاله ابتدا دو بردار مرجع مختلف برای محاسبه دو زاویه هرمیشن متفاوت فرض شده، سپس این زوایا با استفاده از روش‌های k-means و fuzzy-cmeans ...  بیشتر