نویسنده = هارونی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل قابلیت تحمل‌پذیری خطا در ایستگاههای مشترک شبکه مش WiMAX

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 25-30

محبوبه افضلی؛ محمود فتحی؛ مجید هارونی؛ کمال رولنیظام ابوبکر