نویسنده = زارع بیدکی، امیررضا
تعداد مقالات: 2
1. بکارگیری ایده آموزش پسخورد خطا برای کنترل سرعت سیستم سروالکتروهیدرولیک با استفاده از روش لاگور

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 29-36

امیررضا زارع بیدکی؛ مجتبی ملبوبی؛ سیدمحمد کارگر؛ مهدی علیاری شوره دلی


2. مدلسازی ستون تقطیر با استفاده از ساختار مدل ARX و شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 66-71

رضا پیرمرادی؛ سید محمد کارگر؛ امیر زارع بیدکی