نویسنده = کارگر، سید محمد
تعداد مقالات: 6
1. مروری بر کنترل پدیده سرج در کمپرسور هوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

عادل خسروی؛ عباس چترایی؛ غضنفر شاهقلیان؛ سید محمد کارگر


2. طراحی سیستم تحمل‌پذیر عیب با استفاده از روش کنترل پیش‌بین و شناسایی عیب مبتنی بر مدل برای یک راکتور شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

مهرداد رییسی؛ سید محمد کارگر دهنوی


3. کنترل شرایط محیطی داخل ساختمان بر مبنای مدل و استفاده از روش کنترل پیش‌بین

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 21-35

امیررضا علی زاده؛ سید محمد کارگر


4. بکارگیری ایده آموزش پسخورد خطا برای کنترل سرعت سیستم سروالکتروهیدرولیک با استفاده از روش لاگور

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 29-36

امیررضا زارع بیدکی؛ مجتبی ملبوبی؛ سیدمحمد کارگر؛ مهدی علیاری شوره دلی


6. مدلسازی ستون تقطیر با استفاده از ساختار مدل ARX و شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 66-71

رضا پیرمرادی؛ سید محمد کارگر؛ امیر زارع بیدکی