داوران

اسامی داوران نشریه روش­های هوشمند در صنعت برق

دکتر آوید آوخ (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر مهدی آمون (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر مجید ابن­ علی (دانشگاه شهرکرد)

دکتر احسان ادیب (دانشگاه صنعتی اصفهان)

دکتر زهرا اعلایی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر حسن براتی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول)

دکتر ندا بهزادفر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر بهرنگ برکتین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر ناصر پریز (دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر حسین پورقاسم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر مهرداد جعفربلند (دانشگاه مالک اشتر)

دکتر عباس چترایی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر مهدی خضری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر عارف درودی (دانشگاه شاهد)

دکتر مجید دلشاد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)

دکتر مسعود دوستی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

دکتر مجید دهقانی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر امیرحسین رحمانی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول)

دکتر اسماعیل رک­ رک (دانشگاه لرستان)

دکتر علیرضا روستا (دانشگاه صنعتی شیراز)

دکتر مهدی ریاحی نسب (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر سیدمحمدعلی زنجانی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر علیرضا سیفی (دانشگاه شیراز)

دکتر مهدی شانه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر خوشنام شجاعی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر فرید شیخ­ الاسلام (دانشگاه صنعتی اصفهان)

دکتر ایمان صادق­ خانی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر بهنام صغیرزاده (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر حیدر طوسیان شاندیز (دانشگاه صنعتی شاهرود)

دکتر غلامرضا عرب (دانشگاه شهرکرد)

دکتر محمد عطایی (دانشگاه اصفهان)

دکتر مهران عمادی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه)

دکتر بهادر فانی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر فرهاد فغانی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر شروان فکری ارشاد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر جواد فیض (دانشگاه تهران)

دکتر جواد قالیبافان (دانشگاه صنعتی شاهرود)

دکتر مهدی قلی­ پور (دانشگاه اصفهان)

دکتر بهرام کریمی (دانشگاه مالک اشتر)

دکتر عباس کارگر (دانشگاه شهرکرد)

دکتر سیدمحمد کارگر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر منصوره کیان­ ارثی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر محمدرضا محمدی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر سیدحمید محمودیان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر سید بهروز مجیدی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر محمدرضا مرادیان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر مجید معظمی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر مهدی مهدوی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

دکتر همایون مهدوی­ نسب (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر سیدمحمدمهدی میرطلایی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر داریوش نظرپور (دانشگاه ارومیه)

دکتر علیرضا نقش (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر مهناز هاشمی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر علی هاشمی (دانشکده فنی و حرفه­ای مهاجر)

دکتر محمدامین هنرور (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)

دکتر رحمت­ ا.. هوشمند (دانشگاه اصفهان)

دکتر روح­ ا.. یزدانی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)

دکتر فرشته یوسفی ریزی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

دکتر محمدرضا یوسفی نجف­ آبادی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­ آباد)