فرایند داوری مقاله در نشریه روش­های هوشمند در صنعت برق

مرحله اول- بررسی اولیه توسط کارشناس نشریه                        

مرحله دوم- ارسال به شورای دبیران جهت تعیین داور

مرحله سوم- ارسال مقاله برای داوران

مرحله چهارم- دریافت نظر داوران بعد از زمان تعیین شده

مرحله پنجم- ارسال به شورای دبیران جهت بررسی و اعلام نظر

مرحله ششم- ارسال به نویسنده مسئول جهت اصلاحات یا اعلام عدم پذیرش مقاله

مرحله هفتم- ارسال به دوار نهایی

مرحله هشتم- اعلام نظر سردبیر نشریه مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش مقاله

مرحله نهم- ارسال به گروه ویراستاری و انجام اصلاحات خواسته شده توسط نویسنده مسئول

مرحله دهم- چاپ مقاله در صورت سردبیر نشریه بعد از انجام اصلاحات

* مدت زمان فرآیند بررسی مقاله بر اساس دریافت نظر داوران حدود 3 ماه الی 9 ماه متغیر است.