مقالات ارسالی به این مجله باید اصیل و حاصل پژوهش نویسندگان بوده و قبلاً در مجلات دیگر منتشر نشده و یا تحت پروسه داوری در مجلات دیگر نباشد.

در قسمت تاریخ ها، فقط تاریخ ارسال مقاله نوشته شود و دو تاریخ دیگر پاک شود.

نویسندگان محترم مقاله خود را مطابق فرمت نشریه ارسال فرمایید. نویسندگان محترم فرم کپی رایت و فرم تعارض منافع را نیز تکمیل و همراه مقاله ارسال نمایند.

فرمت مقالات(PDF)

فرمت مقالات (WORD)

فرم کپی رایت (PDF)

فرم کپی رایت (WORD)

فرم تعارض منافع (PDF)

فرم تعارض منافع (WORD)