برنامه های شبکه های عصبی ، منطق فازی و الگوریتم های ژنتیک
دستگاه ها ، مدارها و سیستم ها
سیستم ها و برنامه های کنترل
سیستم های برق الکتریکی
فناوری اطلاعات و رایانه ها
تکنیک ها و کاربردهای مدرن محاسبات نرم
مهندسی ارتباطات و اطلاعات

هوش محاسباتی در مهندسی برق
پردازش گفتار ، تصویر و فیلم
کدگذاری کانال و منبع
فناوری طراحی مدرن الکترونیک
الکترونیک کاربردی
حسگرها ، محرک ها و یکپارچه سازی سیستم
الکترونیک قدرت
ماشین های الکتریکی و درایوها
رباتیک و مکاترونیک
انرژی های تجدید پذیر مدرن
اتوماسیون کارخانه و انفورماتیک صنعتی