بر اساس نویسندگان

آ

 • آذرنوش، مهدی [1] استادیار - دانشکده مهندسی برق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • آقایی، جمشید [1] استادیار /دانشگاه صنعتی شیراز
 • آقایی، فهیمه [1] دانشکده مهندسی برق، واحد نجف ‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران
 • آقاجانی، روح الله [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • آقاجانی، روح اله [1] استادیار- دانشکده مهندسی برق، واحد نجف‌‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • آقاجانی، روح اله [1] استادیار - دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، اصفهان، ایران
 • آقاجانی، روح اله [1] استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • آقایی جشوقانی، محمد [1] کارشناس ارشد/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • آقازاده، هادی [1] دانشجوی دکتری – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آکوچکیان، فریناز [1] کارشناس ارشد/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • آوخ، آوید [1] استادیار - دانشکده مهندسی برق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • آوخ، آوید [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • آوخ، آوید [1] استادیار- دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران

ا

ب

پ

ت

ج

چ

 • چاهکوتاهی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • چترایی، عباس [1] استادیار /دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
 • چترایی، عباس [1] استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • چترایی، عباس [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • چترایی، عباس [1] استادیار، مرکز تحقیقات ریز شبکه های هوشمند، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • چمن پیرا، نجمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ظ

ع

غ

 • غراوی، ثریا [1] مربی - دانشکده برق و کامپیوتر، مجتمع آموزش عالی اسفراین، خراسان شمالی، اسفراین، ایران
 • غفرانی، صدیقه [1] دانشیار - گروه برق مخابرات، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غلامرضایی، محسن [1] کارشناسی ارشد - گروه مهندسی برق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • غوثی، کیومرث [1] استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی
 • غیور، مصطفی [1] دانشیار/دانشگاه صنعتی اصفهان

ف

ق

ک

گ

 • گلی، محمد شهاب [1] مرکز تحقیقات پردازش دیجیتال و بینایی ماشین، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات نوری- دانشکده مهندسی برق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • گندمکار، مجید [1] دانشیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

ل

م

ن

و

ه

ی