نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، برق و کامپیوتر- واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

قابلیت اطمینان سیستم انتقال یک موضوع مهم در مسئله برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال(TNEP) است. اکثر مقالات و تحقیقات در مورد TNEP از معیار امنیت N-1 برای فرمول‌بندی قابلیت اطمینان سیستم انتقال استفاده می‌کنند، در حالی که تعداد کمی از آنها شاخص بارزدایی (LS) برای برآورده کردن قابلیت اطمینان مورد نیاز مصرف‌کنندگان را در نظر گرفته‌اند. بنابراین، یک ارزیابی اقتصادی برای روشن شدن اینکه کدام یک از این معیارهای قابلیت اطمینان برای مطالعات برنامه‌ریزی توسعه انتقال مناسب‌تر است، ضروری است. در این مقاله سعی شده است این شاخص های قابلیت اطمینان با یکدیگر مقایسه شده و نشان داده شود که کدام یک از آنها برای برنامه‌ریزی توسعه یک سیستم انتقال اقتصادی‌تر هستند. هدف این است که بین هزینه‌های توسعه خطوط انتقال و پست‌ها، تلفات شبکه و قابلیت اطمینان سیستم با در نظر گرفتن هزینه‌های نگهداری و تعمیر و همچنین هزینه جایگزینی خطوط فرسوده، مصالحه ایجاد شود. برای فرمول‌بندی قابلیت اطمینان شبکه، ابتدا معیار امنیت قطعی N-1 به کار گرفته شده و نتایج مورد بحث قرار گرفته است، سپس معیار N-1 با شاخص قابلیت اطمینان احتمالی بارزدایی در فرمول TNEP جایگزین شد و نتایج با نتایج مدل اول مقایسه شده است. هر دو مدل TNEP روی شبکه 6 باس معروف Garver و سیستم تست 24 باس IEEE RTS تست شده اند.

چکیده تصویری

مقایسه معیار قطعی N–1 و معیار احتمالاتی قطع بار در برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال

تازه های تحقیق

- مقایسه بین شاخص قابلیت اطمینان کاهش بار و معیار امنیت N-1 فراهم شده است.

- معیار N-1 نمی‌تواند برای مطالعات TNEP اقتصادی باشد، زیرا منجر به افزایش هزینه ساخت خطوط جدید و گاهی اوقات تلفات بیشتر شبکه انتقال می‌شود.

- شاخص قطع بار (بارزدایی) ممکن است قابلیت اطمینان 100 درصد را برای شبکه فراهم نکند، اما هزینه توسعه بسیار کمتری را به برنامه­ریزی سیستم تحمیل می­کند.

- اگر بخشی از بار در هر باس در شرایط خاص قطع شود، باعث می شود الگوریتم پیکربندی­های بهینه­تری پیدا کند.

- شاخص LS بهتر از معیار امنیت N-1 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economical Evaluation of N–1 Safe Criterion and Load Shedding Index in Transmission System Expansion Planning

نویسندگان [English]

  • Mohammadhadi Karimi 1
  • Mehdi Ehsan 2
  • Faramarz Faghihi 1

1 Department of Electrical Engineering- Science Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Electrical Engineering- Sharif University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Transmission system reliability is an important issue in transmission network expansion planning (TNEP). Most of papers and research about TNEP employed N–1 safe criterion to formulate the transmission reliability, while a few of them have considered load shedding (LS) index to meet the required reliability of consumers for electric demand. Thus, an economic evaluation is necessary to clear which of these reliability criteria is more appropriate for transmission expansion planning studies. This paper tries to compare these reliability indices to each other and show that which of them are more economic and better for expansion planning of a transmission system. The aim is to compromise between transmission lines and substations expansion cost, network losses, and system reliability considering maintenance and repair expenses as well as replacement cost of timeworn lines. To formulate the network reliability, first deterministic reliability criterion of N–1 was employed and embedded in the problem formulation and results were discussed, then N–1 criterion was replaced by probabilistic reliability index of load shedding in TNEP formulation and the results were compared with results of first model. Both of TNEP models are tested on well known as Garver’s 6-bus network and IEEE reliability 24-bus test system (IEEE RTS).

کلیدواژه‌ها [English]

  • load shedding
  • N&ndash
  • 1 safe criterion
  • TNEP
  • transmission system reliability

Citation: M. Karimi, M. Ehasan, F. Faghihi, "Coordination of protection equipment in synchronous generator-based microgrids with regard to maintaining first swing stability", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 14, no. 54, pp. 91-108, Sept. 2023 (in Persian).

[1] A.R. Abdelaziz, "Genetic algorithm-based power transmission expansion planning", Proceeding of the IEEE/ICECS, vol. 2, pp. 642–645, Jounieh, Lebanon, Dec. 2000 (doi: 10.1109/ICECS.2000.912959).
[2] V.A. Levi, M.S. Calovic, "Linear-programming-based decomposition method for optimal planning of transmission network investments", IEE Proceeding C (Generation, Transmission and Distribution), vol. 140,  no. 6, pp. 516–522, Nov. 1993 (doi: 10.1049/ip-c.1993.0075).
[3] A.H. Escobar, R.A. Gallego, R. Romero, "Multistage and coordinated planning of the expansion of transmission systems", IEEE Trans. on Power Systems, vol. 19, no. 2, pp. 735–744, May 2004 (doi: 10.110­9/T­P­WRS.2004.825920).
[4] J.C. Dodu, A. Merlin, "Dynamic model for long-term expansion planning studies of power transmission systems: The Ortie model", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 3,  no. 1, pp. 2–16. Jan. 1981 (doi: 10.1016/0142-0615(81)90025-9).
[5] L.L. Garver, "Transmission network estimation using linear programming", IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-89, no. 7, pp. 1688–1696, Sept. 1970 (doi: 10.1109/TPAS.1970.292825).
[6] R. Romero, A. Monticelli, "A hierarchical decomposition approach for transmission network expansion planning", IEEE Trans. on Power Systems, vol. 9,  no 1, pp. 373–380, Feb. 1994 (doi: 10.1109/59.317588).
[7] S. Binato, G.C. Oliveira, J.L. Araujo, "A greedy randomized adaptive search procedure for transmission expansion planning", IEEE Trans. on Power Systems, vol. 16,  no. 2, pp. 247–253, May 2001 (doi: 10.1109/59.918294).
[8] R. Romero, R.A. Gallego, A. Monticelli, "Transmission system expansion planning by simulated anne­aling", IEEE Trans. on Power Systems, vol. 11,  no 1, pp. 364–369, Feb. 1996 (doi: 10.1109/­59.­4861­1­9).
[9] A.R. Verma, P.K. Bijwe, B. Panigrahi, "A comparative study of metaheuristic methods for transmission network expansion planning",  International Journal of Applied Evolutionary Computation, vol. 1,  no. 4, pp. 71–91, 2010 (doi: 10.4018/jaec.2010100104).
[10] P. Murugan, "Modified particle swarm optimisation with a novel initialisation for finding optimal solution to the transmission expansion planning problem",  IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 6,  no. 11, pp. 1132–1142, Nov. 2012 (doi: 10.1049/iet-gtd.2012.0183).
[11] H. Shayeghi, M. Mahdavi, "Genetic algorithm based studying of bundle lines effect on network losses in transmission network expansion planning", Journal of Electrical Engineering, vol. 60,  no. 5, pp. 237-245, 2009 (doi: 10.1.1.1071.3061).
[12] I.D.J. Silva, M.J. Rider, R. Romero, C.A. Murari, "Transmission network expansion planning considering uncertainness in demand", IEEE Power Engineering Society General Meeting, vol. 2, pp. 1424–1429, Nov. 2006 (doi: 10.1109/PES.2005.1489297).
[13] P. Maghouli, S.H. Hosseini, M.O. Buygi, M. Shahidehpour, "A scenario-based multi-objective model for multi-stage transmission expansion planning", IEEE Trans. on Power Systems, vol.26,  no 1, pp. 470–478, Deb. 2011 (doi: 10.1109/TPWRS.2010.2048930).
[14] N.H. Sohtaoglu, "The effects of economic parameters on power transmission planning", Proceeding of the IEEE/MELECON, pp. 941–945, Tel-Aviv, Israel, May 1998 (doi: 10.1109/MELCON.1998.699366).
[15] J. Choi, T. Mount, R. Thomas, "Transmission system expansion plans in view point of deterministic, probabilistic and security reliability criteria", Proceeding of the IEEE/ICICIC, pp. 247b-247b, Kumamoto, Japan, Sept. 2007 (doi: 10.1109/ICICIC.2007.604).
[16] B. Graeber, "Generation and transmission expansion planning in southern Africa", Proceeding of the IEEE/AFRCON, pp. 983–988, Cape Town, South Africa, Sept./Oct. 1999 (doi: 10.1109/AFRC­ON.19­99.8­219­05).
[17] M.S. Kandil, S.M. El-Debeiky, N.E. Hasanien, "Rule-based system for determining unit locations of a developed generation expansion plan for transmission planning", IEE Proceedings-Generation, Transmissi­on and Distribution, vol. 147, no 1, pp. 62–68, 2000 (doi: 10.1049/ip-gtd:20000023).
[18] R.S. Chanda, P.K. Bhattacharjee, "A reliability approach to transmission expansion planning using minimal cut theory", Electric Power Systems Research, vol. 33, no 2, pp. 111–117, May 1995 (doi: 10.1016/0378-7796(95)00937-D).
[18] J. Shu, L. Wu, L. Zhang, B. Han, "Spatial power network expansion planning considering generation expansion", IEEE Trans. on Power Systems, vol. 30, no. 4, pp. 1815-1824, July 2015 (doi: 10.1109/T­PW­RS.2­­014.2358237).
[19] R.S. Chanda, P.K. Bhattacharjee, "A reliability approach to transmission expansion planning using fuzzy fault-tree model", Electric Power Systems Research, vol. 45, no. 2, pp. 101–108, May 1998 (doi: 10.1016/­s0­378-77­96(97)01226-1).
[20] A.S.D. Braga, J.T. Saraiva, "A multiyear dynamic approach for transmission expansion planning and long-term marginal costs computation", IEEE Trans. on Power Systems, vol. 20, no. 3, pp. 1631–1639, Aug. 2005 (doi: 10.1109/TPWRS.2005.852121).
[21] M.S. Sepasian, H. Seifi, A.A. Foroud, A.R. Hatami, "A multiyear security constrained hybrid generation-transmission expansion planning algorithm including fuel supply costs", IEEE Trans. on Power Systems, vol. 24, no. 3, pp. 1609–1618, Aug. 2009 (doi: 10.1109/TPWRS.2009.2021218).
[22] J. Choi, T. Tran, A.A. El-Keib, R. Thomas, H. Oh, R. Billinton, "A method for transmission system expansion planning considering probabilistic reliability criteria", IEEE Trans. on Power Systems, vol. 20,  no. 3, pp. 1606–1615, Aug. 2005 (doi: 10.1109/TPWRS.2005.852142).
[23] J. Choi, T.D. Mount, R.J. Thomas, R. Billinton, "Probabilistic reliability criterion for planning transmission system expansions", IEE Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, vol. 153, no 6, pp. 719–727, Nov. 2006 (doi: 10.1049/ip-gtd:20050205).
[24] A.M.L. Silva, L.S. Rezende, L.A.F. Manso, L.C. Resende, "Reliability worth applied to transmission expansion planning based on ant colony system", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 32, no. 10, pp. 1077-1084, Dec. 2010 (doi: 10.1016/j.ijepes.2010.06.003).
[25] M. Mahdavi, H. Monsef, R. Romero, "Reliability and economic effects of maintenance on TNEP considering line loading and repair", IEEE Trans. on Power Systems, vol. 31, no. 5, pp. 3381–3393, Sept. 2016 (doi: 10.1109/TPWRS.2015.2487322).
[26] M. Mahdavi, H. Monsef, R. Romero, "Reliability effects of maintenance on TNEP considering preventive and corrective repairs", IEEE Trans. on Power Systems, vol. 32, no 3, pp. 3768–3781, Sept. 2017 (doi: 10.1109/TPWRS.2009.2030269).
[27] H.K. Kim, "Reliability modeling and evaluation in aging power systems", M.S. Thesis, Texas A and M University, Aug. 2009.
[28] G.S. Wilton, T.S. Ormiston, R.A. Allan, "Modern transmission-line maintenance", Proceedings of the IET/IEE, vol. 114, no. 7, pp. 925–932, July 1967 (doi: 10.1049/piee.1967.0177).
[29] J. Choi, K.Y. Lee, "Optimal reliability criteria for TEP", IEEE Probabilistic Power System Expansion Planning with Renewable Energy Resources and Energy Storage Systems, pp. 401-432, 2022 (doi: 10.100­2/9781­119819042.ch16).
[30] Y. Lei, P. Zhang, K. Hou, H. Jia, Y. Mu, B. Sui, "An incremental reliability assessment approach for tran­sm­ission expansion planning", IEEE Trans. on Power Systems, vol. 33,  no 3, pp. 2597–2609, May 2018 (doi: 10.1109/TPWRS.2017.2756261).
[31] J. Zhan, M. Yue, L. Fan, "Reliability-based stochastic transmission expansion planning considering uncertainties of dynamic thermal rating and wind power", Proceeding of the IEEE/PESGM, pp. 1-5, Atlanta, GA, USA, Aug. 2019 (doi: 10.1109/PESGM40551.2019.8973475).
[32] J. Qiu, L.J. Reedman, Z.Y. Dong, K. Meng, H. Tian, J. Zhao, "Network reinforcement for grid resiliency under extreme events", Proceeding of the IEEE/PESGM, pp. 1-5, Chicago, IL, USA, July 2017 (doi: 10.1109/PES­G­M.201­7.8273985).
[33] H. Shayeghi, M. Mahdavi, A. Kazemi, H.A. Shayanfar, "Studying effect of bundle lines on TNEP considering network losses using decimal codification genetic algorithm", Energy Conversion and Management, vol. 51, no 12, pp. 2685–2691, Dec. 2010 (doi: 10.1016/j.enconman.2010.06.003).
[34] M. Kazemi, M.R. Ansari, "An integrated transmission expansion planning and battery storage systems placement- A security and reliability perspective", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 134, Article Number: 107329, Jan. 2022 (doi: 10.1016/j.ijepes.2021.107329).
[35] W. Li, L. Zhao, Y. Bo, W. Wang, M. Wang, S. Liu, R. Liu, X. Wang, "Robust transmission expansion planning model considering multiple uncertainties and active load", Global Energy Interconnection, vol. 4, no. 5, pp. 476-484, Oct. 2021 (doi: 10.1016/j.gloei.2021.11.009).
[36] H.H.H. Shayeghi, S. Jalilzadeh, M. Mahdavi, "Studying influence of two effective parameters on network losses in transmission expansion planning using DCGA", Energy Conversion and Management, vol. 49, no. 11, pp. 3017–3024, Nov. 2008 (doi: 10.1016/j.enconman.2008.06.013).
[37] C. Grigg, P. Wong, P. Albrecht, R. Allan, M. Bhavaraju, R. Billinton, Q. Chen, C. Fong, S. Haddad, S. Kuruganty, W. Li, R. Mukerji, D. Patton, N. Rau, D. Reppen, A. Schneider, M. Shahidehpour, C. Singh, "The IEEE reliability test system-1996, A report prepared by the reliability test system task force of the application of probability methods subcommittee", IEEE Trans. on Power Systems, vol. 14, no. 3, pp. 1010-1020, Aug. 1999 (doi: 10.1109/59.780914).