نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر- واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

چکیده

شبکه‌های موردی بین خودرویی با هدف ایجاد ایمنی و راحتی برای رانندگان و مسافران ایجاد شده است. در این شبکه‌ها، تغییرات زیاد توپولوژی، چالش‌های زیادی را برای تحویل کارآمد داده‌ها ایجاد می‌کند. روش انتشار داده می‌تواند نیازهای پخش پیام اضطراری را برآورده کند. انتشار داده‌ها در این شبکه‌ها کاری پیچیده و مهم است زیرا تغییر زیاد سرعت ماشین‌ها، احتمال وجود شکاف‌های ارتباطی را بالا می‌برد. در این شبکه‌ها تحویل سریع و تضمینی بالای بسته‌ها دارای اهمیت بسیاری است. در این مقاله روشی پیشنهاد شده که در آن کانال ارتباطات برد کوتاه اختصاصی (DSRC) با سه نوع اولویت متفاوت برای پیام‌های ایمنی تقسیم ‌می‌گردد. جهت انتشار پیام برای هر کلاس یک گیرنده پویا تعریف می‌گردد، برای جلوگیری از انتشارات افزونه و استفاده بهینه از پهنای باند، شرط مابین بودن گره مبدأ و گره انتشار دهنده در نظر گرفته شده است. روش پیشنهادی به هیچ‌گونه سخت‌افزار یا کنترل­کننده مرکزی نیاز ندارد. به­منظور تحلیل میزان کارایی، روش پیشنهادی را با روش‌های تقسیم‌بندی و پخش برنامه‌ریزی‌شده تطبیقی (ASPBT) و پروتکل انتشار داده‌های انطباقی (AddP) مقایسه شده است. نتایج ارزیابی تحلیلی و شبیه‌سازی نشان می‌دهد که در روش پیشنهادی تاخیر در مقایسه با روش‌های ASPBT و AddP به­ترتیب 5 درصد و 14 درصد کاهش یافته است. نرخ تحویل بسته در مقایسه با روش‌های  AddP و ASPBT به­ترتیب 37 درصد و 83/0 درصد بهبود یافته است. همچنین نرخ تصادم روش پیشنهادی 4 درصد و 11 درصد در مقایسه با روش‌های ASPBT و AddP بهبود یافته است.

چکیده تصویری

یک رویکرد مقاوم و هوشمند برای پخش پیام در شبکه‌های موردی بین خودرو یی برای موارد اضطراری

تازه های تحقیق

- تقسیم­بندی کانال ارتباطات برد کوتاه اختصاصی با سه نوع اولویت متفاوت برای پیام‌های ایمنی.

- مدیریت هوشمند کانال ارتباطات برد کوتاه اختصاصی جهت انتشار پیام‌های اضطراری.

- استفاده از روش شرایط مابین بودن گره‌ها جهت جلوگیری از پیام‌های افزونه.

- استفاده از روش مسیریابی جهت‌دار چند گامی برای پیام‌های اضطراری با فاصله زیاد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Robust and Smart Approach to Message Broadcasts in Vehicular Ad Hoc Networks for Emergency

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Azhdari
  • Ali Barati
  • Hamid Barati

Department of Computer Engineering- Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran

چکیده [English]

Vehicular ad hoc networks are designed to provide safety and comfort for drivers and passengers. In these networks, many topological changes create many challenges for efficient data delivery. The data dissemination method can meet the needs of emergency message broadcasting. Disseminating data on these networks is a complex and vital task because the highly variable speeds of vehicles increase communication gaps. In these networks, fast and guaranteed high delivery of packets is essential. In this paper, a method is proposed in which the dedicated short range communication (DSRC) channel is divided into three different types of priorities for beacon messages. A dynamic receiver is defined for each class to broadcast the message. The technique of considering the intermediate condition between the source node and the sender node is used to prevent the broadcast of redundancy and the optimal use of bandwidth. The proposed method does not require any hardware or central controller. In order to analyze the efficiency, the proposed method is compared with ASPBT and aadaptive data dissemination protocol (AddP) methods. The analytical evaluation and simulation results show that our proposed method is superior to other methods in terms of efficiency. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broadcast
  • Emergency Messages
  • Communication Gap
  • dedicated short range communication
  • reliability
  • Vehicular Ad hoc Networks

Citation: M.S. Azhdari, A. Barati, H. Barati,, "A robust and smart approach to message broadcasts in vehicular ad hoc networks for emergency", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 14, no. 55, pp. 129-148, December 2023 (in Persian).

[1] E. Bozorgzadeh, H. Barati, A. Barati, “3DEOR: an opportunity routing protocol using evidence theory appropriate for 3D urban environments in VANETs”, IET Communications, vol. 14, no. 22, pp. 4022-4028, Dec. 2020 (doi: 10.1049/iet-com.2020.0473).
[2] R. Palizian, H. Barati, A. AnsariAsl, “A multi-level routing method in vehicular ad hoc networks using unnamed aerial vehicle nodes”, International Journal of Communication Systems, vol. 34, no.13, Article Number: e4923, Sept. 2021 (doi: 10.1002/dac.4923).
[3] S.A. Rashid, L. Audah, M.M. Hamdi, M.S. Abood, S. Alani, “Reliable and efficient data dissemination scheme in VANET: A review”, International Journal of Electrical and Computer Engineering, vol. 10, no. 6, pp. 6423-6434, Dec. 2020 (doi: 10.11591/ijece.v10i6.pp6423-6434).
[4] S. Farooq, S.M. Hussain, S. Kiran, T.S. Ustun, “Certificate based security mechanisms in vehicular ad-hoc networks based on IEC 61850 and IEEE WAVE standards”, Electronics, vol. 8, no. 1, pp. 96-112, Jan. 2019 (doi: 10.3390/electronics8010096).
[5] R. Hussain, F. Hussain, S. Zeadally, “Integration of VANET and 5G security: A review of design and implementation issues”, Future Generation Computer Systems, vol. 101, pp. 843-864, Jul. 2019 (doi: 10.1016/j.future.2019.07.006).
[6] S. Sharma, “Vehicular ad-hoc network: An overview”, Proceeding of the IEEE/ICCCIS, pp. 131-134, Greater Noida, India, Oct. 2019 (doi: 10.1109/ICCCIS48478.2019.8974524).
[7] E. Moridi, H. Barati, “RMRPTS: A reliable multi-level routing protocol with tabu search in VANET”, Telecommunication Systems, vol. 65, no. 1, pp. 127-137, 2017 (doi: 10.1007/s11235-016-0219-6).
[8] A. Avokh, G. Mirjalily, “Performance analysis of broadcasting in small-scale multi-radio multi-channel wireless mesh networks”, Proceeding of the IEEE/ICACT, pp. 537-542, PyeongChang, Korea, Feb. 2012.
[9] E. Moridi, H. Barati, “Increasing efficiency and reliability in multicasting geographical routing based on Fuzzy Logic in VANETs”, Journal of Soft Computing and Information Technology, pp. 1-11, Oct. 2020 (Articles in Press).
[10] B.R. Senapati, P.M. Khilar, R.R. Swain, “Fire controlling under uncertainty in urban region using smart vehicular ad hoc network”, Wireless Personal Communications, vol. 116, no. 3, pp. 2049-2069, Feb. 2021 (doi: 10.1007/s11277-020-07779-0).
[11] H.R. Abdulshaheed, Z.T. Yaseen, A.M. Salman, I. Al-Barazanchi, “A survey on the use of wimax and wi-fi on vehicular ad-hoc networks (vanets)”, Proceeding of the ICRAT, vol. 870, no. 1, Article Number: 012122, Feb. 2020 (doi: 10.1088/1757-899X/870/1/012122).
[12] M.M. Joe, B. Ramakrishnan, “Live emergency and warning alerts through android application for vehicular ad hoc network communication (Android VANET)”, Wireless Personal Communications, vol. 116, no. 1, pp. 125-151, Jan. 2021 (doi: 10.1007/s11277-020-07708-1).
[13] V.D. Khairnar, K. Kotecha, “Performance of vehicle-to-vehicle communication using IEEE 802.11 p in vehicular ad-hoc network environment”, International Journal of Network Security and Its Applications (IJNSA), vol. 5, no. 2, pp. 144-170,  Mar. 2013 (doi: 10.5121/ijnsa.2013.5212).
[14] Y. Fei, R. Yim, J. Guo, J. Zhang, S. Roy, “Prioritized broadcast contention control in VANET”, Proceeding of the IEEE/ICC, pp. 1-5, Cape Town, South Africa, May. 2010 (doi: 10.1109/ICC.2010.5501792).
[15] R. Oliveira, C. Montez, A. Boukerche, M.S. Wangham, “Reliable data dissemination protocol for VANET traffic safety applications. Ad Hoc Networks”, Ad Hoc Networks, vol. 63, pp. 30-44, Aug. 2017 (doi: 10.1016/j.adhoc.2017.05.002).
[16] D. Tian, C. Liu, X. Duan, Z. Sheng, Q. Ni, M. Chen, V.C. Leung, “A distributed position-based protocol for emergency messages broadcasting in vehicular ad hoc networks”,  IEEE Internet of Things Journal, vol. 5, no. 2, pp. 1218-1227, April 2018 (doi: 10.1109/JIOT.2018.2791627).
[17] S.S. Shah, A.W. Malik, A.U. Rahman, S. Iqbal, S.U. Khan, “Time barrier-based emergency message dissemination in vehicular ad-hoc networks”, IEEE Access, vol. 7, pp. 16494-16503, Jan. 2019 (doi: 10.1109/ACCESS.2019.2895114).
[18] Z. Lin, Y. Sun, Y. Tang, Z. Liu, “An efficient message broadcasting MAC protocol for VANETs” , Wireless Networks, vol. 26, no. 8, pp. 6043-6057, Nov. 2020  (doi: 10.1007/s11276-020-02415-y).
[19] M. Selvi, B. Ramakrishnan, “Lion optimization algorithm (LOA)-based reliable emergency message broadcasting system in VANET”,  Soft Computing, vol. 24, no. 14, pp. 10415-10432, Jul. 2020 (doi: 10.10­07/s­00­500-019-04545-8).
[20] S. Ullah, G. Abbas, Z.H. Abbas, M. Waqas, M. Ahmed, “RBO-EM: Reduced broadcast overhead scheme for emergency message dissemination in VANETs”, IEEE Access, vol. 8, pp. 175205-175219, Sept. 2020 (doi: 10.11­09/ACCESS.2020.3025212).
[21] S. Ullah, G. Abbas, M. Waqas, Z.H. Abbas, S. Tu, I.A. Hameed, “EEMDS: An effective emergency message dissemination scheme for urban VANETs”,  Sensors, vol. 21, no. 5, pp. 1588, Feb. 2021 (doi: 10.3390/s2­10515­88).
[22] M. Selvi, B. Ramakrishnan, “Secured message broadcasting in VANET using blowfish algorithm with oppositional deer hunting optimization”, International Journal of Computer Network & Information Security, vol. 13, no. 2, April 2021 (doi: 10.5815/ijcnis.2021.02.04).
[23] X. Ma, K.S. Trivedi, “SINR-based Analysis of IEEE 802.11 p/bd Broadcast VANETs for Safety Services”,  IEEE Trans. on Network and Service Management, vol. 18, no. 3, pp. 2672-2686, Mar. 2021 (doi: 10.1­10­9/T­NSM­.2021.3069206).
[24] I. Ali, H. Lim, “NameCent: Name centrality-based data broadcast mitigation in vehicular named data networks”, IEEE Access, vol. 9, pp. 162438-162447, Dec. 2021(doi: 10.1109/ACCESS.2021.3133016).
[25] X. Ma, X. Yin, K. Trivedi, “A robust broadcast scheme for VANET one-hop emergency services”. Proceeding of the IEEE/VTC, pp. 1-5, San Francisco, CA, USA, Sept. 2011 (doi: 10.1109/VETECF.2011.6093018).
[26] H. Yoo, D. Kim, “ROFF: Robust and fast forwarding in vehicular ad-hoc networks”, IEEE Trans. on Mobile Computing, vol. 14, no. 7, pp. 1490-1502, Sept. 2014 (doi: 10.1109/TMC.2014.2359664).
[27] A. Avokh, A. Shamaei-Chaharsough, “Joint multi-hop clustering and routing in VANETs using array of doubly linked list”, Journal of Modeling in Engineering, vol. 19, no. 67, Autumn 2021 (in Persian) (doi: 10.22075/jme.2021.22568.2037).
[28] X. Ma, J. Zhang, X. Yin, K.S. Trivedi, “Design and analysis of a robust broadcast scheme for VANET safety-related services”. IEEE Trans. on Vehicular Technology, vol. 61, no. 1, pp. 46-61, Nov. 2011 (doi: 10.1109/T­VT.2­011.2177675).
[29] S. Khakbaz, M. Fathy, “Adding reliability of broadcast methods in vehicular ad hoc networks”, Proceeding of the IEEE/HGMAST, pp. 385-388, Cardiff, UK, Sept. 2008 (doi: 10.1109/NGMAST.2008.94).
[30] S. Khakbaz, M. Dadfarnia, “The challenge of broadcasting at intersections in Vehicular Adhoc Networks”. Proceeding of the IEEE/ICEIE, vol. 2, pp. 505-509, Kyoto, Japan, Aug. 2010 (doi: 10.1109/ICEIE­.2010.­55­59­757).