نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق- واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 مرکز تحقیقات ریز شبکه های هوشمند- واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

در این مقاله به­منظور بهبود پاسخ دینامیکی ژنراتور القایی دوسوتغذیه (DFIG)، یک سیستم کنترلی جدید مبتنی بر کنترل‏کننده سطح لغزش پیشنهاد شده است. به­این منظور کنترل مستقل توان‏های اکتیو و راکتیو خروجی ژنراتور از طریق یک کنترل‏کننده مد لغزشی (SMC) که در برابر اغتشاشات خارجی و نامعینی‏های سیستم مقاوم است، کنترل می­گردد. برای بهبود عملکرد کنترل در حالت ماندگار، مدل انتگرالی کنترل‏کننده مد لغزشی (ISMC) و برای بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پائین (LVRT) ژنراتور در شرایط وقوع خطا، کنترل‏کننده توان راکتیو با مرجع متغیر مبتنی بر کنترل‏کننده‏ متناسب-انتگرال­گیر (PI) پیشنهاد شده است. عملکرد کنترل‏کننده پیشنهادی در مدت زمان ردیابی توان مرجع، با دو سیستم کنترلی دیگر که مرجع ثابتی برای توان راکتیو داشته و مبتنی بر کنترل­کننده­های SMC و PI هستند در ۹ حالت مختلف خطا مقایسه شده است. خطاهای تک فاز به زمین، دو فاز به زمین و سه فاز به زمین در حالت­های زیر سنکرون، سنکرون و فوق سنکرون حالت­های مختلف مورد نظر در مقایسه سیستم­های کنترلی هستند. نتایج شبیه‌سازی با استفاده از نرم­افزار سیمولینک متلب، نشان­دهنده رفتار حالت گذرای مناسب­تر و به ویژه فراجهش­های کمتر جریان، ولتاژ لینک DC و توان اکتیو خروجی در سیستم کنترل پیشنهادی در مقایسه با دو سیستم دیگر در شرایط وقوع انواع خطا بوده است.

چکیده تصویری

بهبود پاسخ دینامیکی ژنراتور القائی دوسو تغذیه در برابر ولتاژ پایین شبکه به کمک سیستم کنترلی مبتنی بر حالت لغزش انتگرالی با مرجع توان راکتیو متغییر

تازه های تحقیق

- بهبود پاسخ دینامیکی ژنراتور القایی دوسوتغذیه در ۹ حالت مختلف بروز خطا

- کنترل مقاوم و مستقل توانهای اکتیو و راکتیو خروجی ژنراتور القایی دو‌سو‌تغذیه

- بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پائین ژنراتور در شرایط وقوع انواع خطا با کنترل مرجع توان راکتیو

- بررسی انواع خطا شامل خطای تکفاز، دوفاز و سه‌فاز به زمین در سه حالت زیر، برابر و فوق سنکرون

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Dynamic Response and Low-voltage Ride-through Improvement for a DFIG, using an Integral Sliding Mode Controller with an Adjustable Reactive Power Reference Value

نویسندگان [English]

  • Hamid Moghadasi 1
  • Mohammadreza Moradian 2

1 Electrical Engineering Department- Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Smart Microgrid Research Center- Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

In this paper, a sliding mode controller with an adjustable reactive power reference value is proposed. To improve the performance of the controller in a steady-state, an Integral Sliding Mode Control is designed and used. In addition, to improve the low-voltage ride-through capability in the fault condition, a reactive power controller with an adjustable reference value is proposed. The performance of this control system, during the power track, is compared with two other control systems that have a fixed reference for reactive power and are based on SMC and PI controllers in 9 different fault modes. These 9 different modes include one-phase, two-phase, and three-phase short circuit faults in the sub-synchronous, synchronous, and super-synchronous mode of operation for DFIG. The proposed method has been implemented in Simulink/MATLAB software. The simulation results confirm the capability and effectiveness of the proposed control system in comparison with two other aforementioned control systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decoupled Power control
  • Doubly Fed Induction Generator
  • Low-voltage Ride-through
  • sliding mode control

Citation: H. Moghadassi, M.R. Moradian, "Dynamic response and low-voltage ride-through improvement for a DFIG, using an integral sliding mode controller with an adjustable reactive power reference value", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 14, no. 55, pp. 13-26, December 2023 (in Persian).

[1] B. Beltran, M.E.H. Benbouzid, T. Ahmed-Ali, "Second-order sliding mode control of a doubly fed induction generator driven wind turbine”, IEEE Trans. on Energy Conversion, vol. 27, no. 2, pp. 261-269, June 2012 (doi: 10.1109/TEC.2011.2181515).
[2] K. Khani, G. Shahgholian, “Analysis and optimization of frequency control in isolated microgrid with doub­l­e-fed in­duction-generators based wind turbine”, Journal of Intern­a­tional Council on Electrical Engi­ne­er­ing, vol. 9, no. 1, pp. 24-37, Feb. 2019 (doi: 10.1080/22348972.2018.1564547).
[3] G. Iwanski, W. Koczara, "DFIG-based power generation system with UPS function for variable-speed appli­cat­ions”, IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol. 55, no. 8, pp. 3047-3054, Aug. 2008 (doi:  10.1109/TI­E.20­08.918473).
[4] M. Moradian, A. Soltani-Mohammadi, "A new control system for a dual stator-winding cage rotor induction generator in direct grid connected condition with maximum power point tracking of wind turbine”, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 9, no. 35, pp. 3-10, Dec. 2019 (dor: 20.1001.1.2­32­23­­871.1397.9.35.1.4) (in Persian).
[5] M. Mahdavian, N. Wattanapongsakorn, G. Shahgholian, S.H. Mozafarpoor, M. Janghorbani, S.M. Shariatmadar, "Maximum power point tracking in wind energy conversion systems using tracking control system based on fuzzy controller", IEEE/ECTICON, pp. 1-5, Nakhon Ratchasima, Thailand, 2014 (doi: 10.1­109/ECTICon.2014.6839750).
[6] A. Mitra, D. Chatterjee, "Active power control of DFIG-based wind farm for improvement of transient stability of power systems", IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 31, No. 1, pp. 82-93, Jan. 2016 (doi: 10.1109/TPWRS.2015.2397974).
[7] J. Ouyang, T. Tang, J. Yao, M. Li, "Active voltage control for DFIG-based wind farm integrated power system by coordinating active and reactive powers under wind speed variations", IEEE Trans. on Energy Conv­ersion, vol. 34, no. 3, pp. 1504-1511, Sept. 2019 (doi: 10.1109/TEC.2019.2905673).
[8] M. Zamani, G. H. Riahy, N. Abdolghani, M. H. Zamani, G. Shahgholian, "Utilization of thermal energy storage for reducing battery bank size of hybrid (wind-PV) systems", Proceeding of the IEEE/ICCEP, pp. 709-714, Ischia,  Italy, June 2011 (doi: 10.1109/ICCEP.2011.6036358).
[9] J. Morren, S.W.D. Haan, "Ridethrough of wind turbines with doubly-fed induction generator during a voltage dip”, IEEE Trans. on energy conversion, vol. 20, no. 2, pp. 435-441, June 2005 (doi: 10.1109/TEC.200­5.84­55­26).
[10] S. Soleymani, B. Fani, M.R. Yousefi, “Transient performance improvement of wind turbines with doubly fed induction generators using active damping control strategy”, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 6, no. 24, pp. 3-16, March 2016 (dor: 20.1001.1.23223871.1394.6.24.1.1) (in Persian).
[11] M. Fooladgar, E. Rok-Rok, B. Fani, G. Shahgholian, "Evaluation of the trajectory sensitivity analysis of the DFIG control parameters in response to changes in wind speed and the line impedance connection to the grid DFIG", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 5, no. 20, pp. 37-54, March 2015 (dor:  20.1001.1.23223871.1393.5.20.4.9) (in Persian).
[12] R. Liu, J. Yao, X. Wang, P. Sun, J. Pei, J. Hu, "Dynamic stability analysis and improved LVRT schemes of DFIG-based wind turbines during a symmetrical fault in a weak grid", IEEE Trans. on Power Electronics, vol. 35, no. 1, pp. 303-318, Jan. 2020 (doi: 10.1109/TPEL.2019.2911346).
[13] E. Gatavi, A. Hellany, M. Nagrial, J. Rizk, "An integrated reactive power control strategy for improving low voltage ride-through capability", Chinese Journal of Electrical Engineering, vol. 5, no. 4, pp. 1-14, Dec. 2019 (doi: 10.23919/CJEE.2019.000022).
[14] M. Rahimi, M. Parniani, “Efficient control scheme of wind turbines with doubly fed induction generators or lowvoltage ride-through capability enhancement”, IET Renewable Power Generation, vol. 4, no. 3, pp. 242-252, June 2010 (doi: 10.1049/IET-RPG.2009.0072).
[15] Y. Qu, L. Gao, G. Ma, H. Song, S. Wang, "Conjoint analysis of crowbar switching scheme and its resistance based on statistical sampling for LVRT of DFIG”, Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, vol. 7, no. 3, pp. 558-567, May 2019 (doi: 10.1007/s40565-018-0444-y).
[16] S.M. Muyeen, R. Takahashi, T. Murata, J. Tamura, M.H. Ali, Y.Matsumura, A. Kuwayama, T. Matsu­moto, “Low voltage ride through capability enhancement of wind turbine generator system during network disturbance”, IET Renewable Power Generation, vol. 3, no. 1, pp. 65-74, March 2009 (doi: 10.1049/iet-rpg:20070116 ).
[17] Y. Shen, D. Ke, Y. Sun, D. S. Kirschen, W. Qiao, X. Deng, "Advanced auxiliary control of an energy storage device for transient voltage support of a doubly fed induction generator”, IEEE Trans. on Sustainable Energy, vol. 7, no. 1, pp. 63-76, Jan. 2016 (doi: 10.1109/TSTE.2015.2472299).
[18] H. Jiang, C. Zhang, "A method of boosting transient stability of wind farm connected power system using S magnetic energy storage unit”, IEEE Trans. on Applied Superconductivity, vol. 29, no. 2, pp. 1-5, March 2019 (doi: 10.1109/TASC.2019.2892291).
[19] R. Asghar, F. Rehman, Z. Ullah, A. Aman, K. Iqbal, A.A. Nawaz, "Modified switch type fault current limiter for low-voltage ride-through enhancement and reactive power support of DFIG-WT under grid faults”, IET Renewable Power Generation, vol. 14, no. 9, pp. 1481-1490, July 2020 (doi: 10.1049/iet-rpg.2019.1058).
[20] M.J. Hossain, H.R. Pota, V.A. Ugrinovskii and R.A. Ramos, “Simultaneous STATCOM and pitch angle cont­rol for improved LVRT capability of fixed-speed wind turbines”, IEEE. Trans. Sustainable Energy, vol. 1, no. 3, pp. 142-151, Oct. 2010 (doi: 10.1109/TSTE.2010.2054118).
[21] E. Hosseini, G. Shahgholian, "Output power levelling for DFIG wind turbine system using intelligent pitch angle control", Automatika, vol. 58, no. 4, pp. 363-374, 2017(doi: 10.1080/00051144.2018.1455017).
[22] I. Abdelsalam, G.P. Adam, D. Holliday, B.W. Williams, “Modified back-to-back current source converter and its application to wind energy conversion system”, IET Power electronics, vol. 8, no. 1, pp. 103-111, Jan. 2015 (doi: 10.1049/iet-pel.2014.0190).
[23] L. Saihi, B. Berbaoui, H. Glaoui, “Robust control H∞ fuzzy of a doubly fed induction generator integrated to wind power system”, Majlesi Journal of Electrical Engineering, vol. 14, no. 1, pp. 59-69, 2020.
[24] L. Yang, Z. Xu, J. Ostergaard, Z.Y. Dong, K.P. Wong, “Advanced control strategy of DFIG wind turbines for power system fault ride through”, IEEE. Trans. Power Systems, vol. 27, no. 2, pp. 713-722, May 2012 (doi: 10.1109/TPWRS.2011.2174387).
[25] A.E. Leon, J.M. Mauricio, J.A. Solsona, “Fault ride through enhancement of DFIG-based wind gener­ation considering unbalanced and distorted conditions”, IEEE. Trans. Energy Conversion, vol. 27, no. 3, pp. 775-783, Sept. 2012 (doi: 10.1109/TEC.2012.2204756).
[26] I.K. Amin, M.N. Uddin, "Nonlinear control oper­ation of DFIG-based WECS incorporated with machine loss reduction scheme”, IEEE Trans. on Power Electronics, vol. 35, no. 7, pp. 7031-7044, July 2020 (doi: 10.1109/TPEL.2019.2955021).
[27] C. Wu, P. Cheng, H. Nian, F. Blaabjerg, "Rotor current oriented control method of DFIG-DC system without stator side sensors", IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol. 67, no. 11, pp. 9958-9962, Nov. 2020 (doi: 10.1109/TIE.2019.2956415).
[28] M.F. Rahman, M.E. Haque, T. Lixin, Z. Limin, "Problems associated with the direct torque control of an interior permanent-magnet synchronous motor drive and their remedies”, IEEE Trans. on Industrial Electro­nics, vol. 51, no. 4, pp. 799-809, Aug. 2004 (doi: 10.1109/TIE.2004.831728).
[29] D. Sun, X. Wang, H. Nian, Z. Q. Zhu, "A sliding-mode direct power control strategy for DFIG under both balanced and unbalanced grid conditions using extended active power”, IEEE Trans. on Power Electronics, vol. 33, no. 2, pp. 1313-1322, Feb. 2018 (doi: 10.1109/TPEL.2017.2686980).
[30] M. Moradian, J. Soltani, "Sliding mode control of a new wind-based isolated three-phase induction generator system with constant frequency and adjustable output voltage”, Journal of Power Electr­onics, vol. 16, no. 2, pp. 675-684, 2016 doi: 10.6113/JPE.2016.16.2.675).
[31] A.M. Kassem, K.M. Hasaneen, A.M. Yousef, "Dynamic modeling and robust power control of DFIG driven by wind turbine at infinite grid”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 44, no. 1, pp. 375-382, Jan. 2013 (doi: 10.1016/j.ijepes.2011.06.038).
[32] G. Shahgholian, "Analysis and simulation of dynamic pe­rfo­rmance for DFIG-based wind farm connected to a di­st­ru­­­­bition system", Energy Equipment and Systems, Vol. 6, No. 2, pp. 117-130, June 2018 (doi: 10.22059/­EE­S.2018.31531).
[33] A. Jafari, G. Shahgholian, "Analysis and simulation of a sliding mode controller for mechanical part of a doubly-fed induction generator based wind turbine", IET Generation, Transmission and Distribution, vol. 11, no. 10, pp. 2677-2688, July 2017 (doi:10.1049/iet-gtd.2016.1969).
[34] G. Abad, J. Lopez, M. Rodriguez, L. Marroyo, G. Iwanski, “Doubly fed induction machine: modeling and control for wind energy generation”, John Wiley and Sons, 2011.
[45] M. Tavoosi, B. Fani, E. Adib, “Stability analysis and control of dfig based wind turbine using FBC strategy”, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 4, no. 15, pp. 31-42, Dec.  2013 (dor: 20.1001.1.23223871.1392.4.15.4.2) (in Persian).
[36] O.P. Mahela, N. Gupta, M. Khosravy, N. Patel, "Comprehensive overview of low voltage ride through methods of grid integrated wind generator", IEEE Access, vol. 7, pp. 99299-99326, July 2019 (doi: 10.1109/ACCESS.2019.2930413).