طراحی کنترل‌کننده‌ی STATCOM با استفاده از الگوریتم پسگام مقاوم بهبودیافته مبتنی بر PSO جهت کاهش اغتشاشات سیگنال بزرگ در سیستم‌های قدرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

در این مقاله به منظور تضعیف اغتشاش در سیستم تک ماشینه متصل به شین بی‌نهایت یک جبران‌کننده سنکرون استاتیکی توسط الگوریتم پسگام مقاوم بهبود‌یافته مبتنی بر رویکرد بهینه‌سازی ازدحام ذرات پیشنهاد شده است. در رویکرد پیشنهادی از روش پسگام تطبیقی برای ایجاد تابع ذخیره‌سازی جهت تضعیف اغتشاش داخلی و خارجی استفاده می‌گردد. همچنین یک کنترل‌کننده غیرخطی با ویژگی حذف تداخل و بروزرسانی قانون جایگزینی پارامترهای غیرخطی بطور همزمان بکارگرفته می‌شود. در این تحقیق، به منظور حفظ ویژگی غیر خطی، تخمین بلادرنگ پارامترهای نامعین، حصول اطمینان از مقاوم بودن و عدم حساسیت کنترل‌کننده نسبت به اغتشاش سیگنال بزرگ در سیستم STATCOM، روش کنترل مد لغزشی پسگام تطبیقی در بخش طراحی جبرانساز خطا اعمال شده است. لازم به ذکر است که کنترل‌کننده پیشنهادی دارای تعداد زیادی پارامترهای طراحی است که بر روی کارآیی و عملکرد آن تاثیرگذارند. بنابراین، در اینجا رویکرد بهینه‌سازی ازدحام ذرات به منظور تعیین پارامترهای طراحی براساس تابع هزینه انتگرال قدرمطلق خطا استفاده شده است. در نهایت، نتایج شبیه‌سازی صورت گرفته توسط نرم‌افزار MATLAB، موید کارآیی بهتر روش کنترل مد لغزشی پسگام تطبیقی بهینه پیشنهادی از نظر سرعت انطباق‌پذیری و پاسخ سیستم STATCOM نسبت به رویکرد پسگام تطبیقی متداول و کنترل مد لغزشی پسگام تطبیقی معمولی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

STATCOM controller design with using of improved robust backstepping algorithm based on PSO to reduce large signal disturbances in power systems

نویسندگان [English]

  • Fariborz Haghighatdar Fesharaki 1
  • alireza haghshenas 2
1 Najafabad Branch, Islalmic Azad University
2 najaf abad univercity
چکیده [English]

In this paper, in order to reduce disturbance attenuation in the single-machine infinite-bus system a STATCOM by an improved robust back-stepping algorithm based on a particle swarm optimization approach is proposed. In the proposed approach, the adaptive back-stepping method is used to construct the storage function to reduce internal and external disturbances. Also, a nonlinear controller with interference rejection feature and update of the nonlinear parameter substitution law are applied simultaneously. In this research, in order to maintain non-linearities feature, the real-time estimation of uncertain parameters, ensure robustness and insensitivity to large disturbances of the STATCOM system, the adaptive back-stepping sliding mode control method is applied in terms of error compensation design. It should be noted that the proposed controller has a large number of design parameters which affect its efficiency and performance. So, here the particle swarm optimization approach is used to determine the design parameters based on the cost function of the integral of the magnitude of the error. Finally, the simulation results are performed by MATLAB software, confirmed the better performance of the proposed optimal back-stepping sliding mode control method compared to traditional adaptive back-stepping in terms of the speed of adaptation and the response of the STATCOM system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Large signal disturbance
  • static synchronous compensator
  • adaptive back-stepping algorithem
  • sliding mode control
  • particle swarm optimization algorithem
[1] Q. Lu, S.W. Mei, "Vital basic research on modern power systems geared to 21st century", Progress in Nature Science, Vol.10, No.8, pp.585-593, Aug. 2000.

[2] N. Jiang, S. Li, T. Liu, X. Dong, "Nonlinear large disturbance attenuation controller design for the power systems with STATCOM", Applied Mathematics and Computation, Vol.219, No. 20, pp.10378–10386, June2013.

[3] J. Fu, R. Ma, T. Chai, "Global finite-time stabilization of a class of switched nonlinear systems with the powers of positive odd rational numbers", Automatica, Vol.54, pp.360–373, April2015.

[4] B. Niu, L. Liu, Y. Liu, "Adaptive backstepping-based fuzzy tracking control scheme for output-constrained nonlinear switched lower triangular systems with time-delays", Neurocomputing, Vol.175, pp.759–767, Jan. 2016.

[5] Y. Li, S. Tong, T. Li, "Hybrid fuzzy adaptive output feedback control design for uncertain MIMO nonlinear systems with time-varying delays and input saturation", IEEE Trans. on Fuzzy Systems, Vol.24, pp.841–853, Aug.2016.

[6] Y. Li, S. Tong, T. Li, "Composite adaptive fuzzy output feedback control design for uncertain nonlinear strict-feedback systems with input saturation", IEEE Trans. on Cybernetics, Vol.45, pp.2299–2308, Oct. 2015.

[7] L.Y. Sun, J. Zhao, "Adaptive coordinated passivation control for generator excitation and thyristor controlled series compensation system", Control Engineering Practice, Vol.17, No. 7, pp.766–772, July 2009.

[8] Y. Wan, J. Zhao, "Extended backstepping method for single-machine infinite-bus power systems with SMES",  IEEE Trans. on Control Systems Technology, Vol.21, No. 3, pp.915–923, May 2013.

[9] W.L. Li, S. Liu, G. Jiang, G.M Dimirovski, "Adaptive robust backstepping design for nonlinear steam valve controller", 6th World Congress on Intelligent Control and Automation,  pp.7439-7443, 21-23 June 2006.

[10] L.Y. Sun, S. Tong, Y. Liu, "Adaptive backstepping sliding mode H∞ control of static var compensator", EEE Trans. on Control Systems Technology, Vol.19, No. 5, pp. 1178–1185, Sep. 2011.

[11] J. Xie, J. Zhao, "Model reference adaptive control for switched LPV systems and its application", IET Control Theory and Applications, Vol.10, No. 17, pp.2204–2212, Nov. 2016.

[12] B. Niu, X. Zhao, X. Fan, Y. Cheng, "A new control method for state-constrained nonlinear switched systems with application to chemical process", International Journal of Control, Vol. 88, pp.1693–1701, Jan. 2015.

 [13] Y. Wan, J. Zhao, G.M. Dimirovski, "Nonlinear adaptive control for multi-machine power systems with boiler-turbine-generator unit", International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol.25, No. 5, pp.859–875, May 2015.

[14] J. Faiz, G. Shahgholian, M. Eshan, "Modeling and simulation of the single phasor voltage source UPS Inverter with forth order output filter", Journal of Intellingence procedures in Electricql Technology, Vol. 1, No. 4, pp. 58-63, 2011.

[15] R. Ma, J. Zhao, "Backstepping design for global stabilization of switched nonlinear systems in lower triangular form under arbitrary switchings", Automatica, Vol. 46, No. 11, pp.1819–1823, Nov. 2010.

[16] Q.Y. Su, W.Z. Quan, G.W. Cai, J. Li "An improved adaptive backstepping sliding mode control for generator steam valves of nonlinear power systems",  IET Control Theory and Applications, Vol.11, No. 9, pp.1414–1419, May 2017.

[17] Y. Wan, J. Zhao, G.M. Dimirovski, "Robust adaptive control for a single-machine infinite-bus power system with an SVC", Control Engineering Practice, Vol.30, pp.132–139,  Sep.2014.

[18] Q. Chen, X.M. Ren, N.A. Jing, "Adaptive backstepping control of chaotic system with uncertain parameters", Transactions of Beijing Institude of Technology, Vol. 31, No. 31, pp.158–162, Feb 2011.

[19] R.C. Eberhart, Y. Shi. "Comparison between genetic algorithms and particle swarm optimization", International Conference on Evolutionary Programming,  Evolutionary Programming, pp.611-616, 1998.