جبران سازی توان راکتیو و کاهش تلفات شبکه انتقال توسط مکان یابی بهینه ی ادوات FACTS سری و موازی با روش فازی- تکاملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برق قدرت،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 گروه قدرت، دانشکده برق، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

با گسترش روز افزون مصرف انرژی در دنیا، توسعه شبکه های قدرت امری ضروری است. اما ایجاد خطوط انتقالی جدید مستلزم صرف زمان و هزینه های گزاف بوده و لذا در صورت امکان استفاده از همان خطوط با ظرفیت انتقال بالاتر بسیار مقرون به صرفه می باشد. در همین راستا در سال های اخیر با معرفی FACTS به شبکه های قدرت، استفاده از آن ها در کشورهای صنعتی جهت افزایش ظرفیت خطوط انتقال متداول شده است. در این مقاله با تنظیم بهینه منابع توان راکتیو موجود در شبکه قدرت همراه با ادواتFACTS سری و موازی شامل (TCSC ،SVC) به منظور هماهنگی آنها با یکدیگر و با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری مثل ازدحام ذرات به کاهش توان اکتیو، هزینه‌های عملیاتی سیستم از جمله هزینه ادواتFACTS و تراکم در شبکه‌های انتقال کمک می شود و در پایان با شبه سازی شبکه تست 30 باسه IEEE و قرار دادن ادوات FACTS در آن این امر اثبات خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reactive power compensation and reducing network transmission losses by optimal placement of parallel and series FACTS devices with fuzzy-evolutionary method.

نویسندگان [English]

  • Ali Motaghi 1
  • Mohsen aLIZADEH 2
  • Mohammad Ali Abbasian 3
1 MSc, Department of Power engineering , khorasgan Branch, Islamic Azad University, esfahan, Iran
3 Assistant Professor of Electrical Engineering, Islamic Azad University, Esfahan Unit
چکیده [English]

The growing use of energy in the world necessitates the development of power networks. However, developing new transmission lines requires a great deal of time and cost, so it will be very cost-effective to use the same lines with higher transmission capacities, if possible. In this regard, in recent years, by introducing of FACTS to power networks, their use in industrialized countries has become commonplace to increase the capacity of transmission lines. In this paper, the optimal adjustment of reactive power sources in the power network with FACTS series and parallel devices (TCSC, SVC) in order to coordinate them with each other and using fuzzy logic based on evolutionary algorithms such as particle swarm to reduce power losses Active, operating system costs including the cost of FACTS devices and congestion in transmission networks. Finally, this will be proven by simulating the IEEE 30-Bus test network and placing FACTS devices on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FACTS devices
  • evolutionary algorithms
  • reactive optimization
  • SVC
  • TCSC
[1] N.G. Hingorani, “High power electronics and flexible AC transmission system”, Power Engineering Review, Vol. 8, No. 7, pp. 3-4, July 1998.

[2] S. Meikandasivam, R.K. Nema, S.K. Jain, "Fine power flow control by split TCSC”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 45, No. 1, pp. 519-529, Feb. 2013.

[3] A. Kumar, C. Sekhar, "Congestion management with FACTS devices in deregulated electricity markets ensuring loadability limit", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 46, pp. 258-273, March 2013.

[4] B. Mandal, P.K. Roy, "Optimal reactive power dispatch using quasi-oppositional teaching learning based optimization”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 46, pp. 258-273, March 2013.

[5] E. Ghahremani, I. Kamwa, “Optimal placement of multiple-type FACTS devices to maximize power system loadability using a generic graphical user interface", IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 28, No. 2, pp. 764-768, May 2013.

[6] S. Kumar, D.K. Chaturvedi, “Optimal power flow solution using fuzzy evolutionary and swarm optimization”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 47, pp. 416-423, May 2013.

[7] J. Zhao, L. Ju, Z. Dai, G. Chen, "Voltage stability constrained dynamic optimal reactive power flow based on branch-bound and primal–dual interior point method", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 73, pp. 601-607, Dec. 2015.

[8] K. Ravi, M. Rajaram, "Optimal location of facts devices using improved particle swarm optimization", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 49, pp. 333-338, July 2013.

[9] B. Bhattacharyya, S. Kumar, "Reactive power planning with FACTS devices using gravitational search algorithm", Ain Shams Engineering Journal, Vol. 6, No. 3, pp. 865–871, Sep. 2015.

[10] D. Prasad, V. Mukherjee, "A novel symbiotic organisms search algorithm for optimal power flow of power system with FACTS devices", Engineering Science and Technology, an International Journal, Vol. 19, No. 1, March 2016.

[11] J.A. Momoh, J.Z. Zhu, "A new approach to optimal power flow with phase shifter", Proceeding of the IEEE/ICSMC, Vol. 5, pp. 4794-4799, San Diego, CA, USA, USA, Oct. 1998.

[12] P. Bhasaputra, W. Ongaskul, "Optimal placement of multi-type FACTS devices by hybrid TS/SA approach", Proceeding of the IEEE/ISCAS, Vol. 3, Bangkok, Thailand, May 2003.

[13] S. Sutha, N. Kamaraj, "Optimal location of multi type FACTS devices for multiple contingencies using particle swarm optimization", International Journal of Electrical and Electronics Engineering, pp. 791-797, 2008.

[14] Y.H. Song, A.T. Johns, "Flexible AC transmission systems (FACTS)", IEE Press, London, 1999 (ISBN 0-85296-771-3).

[15] M.M. Farsangi, H. Nezamabadi-pour, Y.H. Song, K.Y. Lee, "Placement of SVCsand selection of stabilizing signals in power systems", IEEE Trans on Power Systems, Vol. 22, No. 3, pp. 1061–1071, Aug. 2007.

[16] D. Thukaram, A. Lomi, "Selection of static VAR compensator location and size for system voltage stability improvement", Electric Power Systems Research, Vol. 54, No. 2, Vol. 139–150, May 2000..

[17] L.J. Cai, I. Erlich, G. Stamtsis, "Optimal choice, allocation of FACTS devices in deregulated electricity market using genetic algorithms", Proceeding of the IEEE/PSCE, Vol. 1, pp. 201-207, Oct. 2004.

[18] M.K. Verma, S.C. Srivastava, "Optimal placement of SVC for static and dynamic voltage security enhancement", International Journal of Emerging Electric Power Systems, pp. 1–16, Jan. 2005.

[19] S. Garbex, R. Cherkaoui, A.J. Germond, "Optimal location of multi-type FACTS devices in power system by means of genetic algorithm", IEEE Trans on Power Systems, Vol. 16, No. 3, pp. 537–544, Aug. 2001.

[20] B. Bhattacharyya, S. Kumar, "Approach for the solution of transmission congestion with multi-type FACTS devices", IET Generation, Transmission and Distribution, Vol. 10, No. 11, pp. 2802-2809, Aug. 2016..

[21] B. Bhattacharyya, V.K. Gupta, "Fuzzy based evolutionary algorithm for reactive power optimization with FACTS devices", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 61, pp. 39–47, Oct. 2014.

[22] B. Bhattacharyya, V.K Gupta, "Fuzzy genetic algorithm approach for the optimal placement of flexible ac trans. systems devices in a power system", Electric Power Components and Systems, Vol. 42, No. 8, pp. 779–787, May 2014.

[23] K.Y. Lee, Y.M. Park, J.L. Ortiz, "A united approach to optimal real and reactive power dispatch", IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, Vol. 104, No. 5, pp. 1147-1153, 1985..