یک مطالعة موردی جهت بهینه سازی سیستم اتصال زمین مخازن ذخیره مواد نفتی اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار - دانشکده فنی مهندسی، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران

2 کارشناس ارشد - دانشکده فنی مهندسی، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران

چکیده

با توجه به موارد زیاد آتش سوزی که در اثر صاعقه و بارهای الکتریکی ساکن در مخازن نفتی کشور اتفاق افتاده است، در این مقاله ابتدا طرح موجود نمونه ای از مخازن نفتی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان مورد بحث و نقد قرار گرفته و با اندازه گیری میدانی مقاومت ویژه خاک و سایر پارامترهای مورد نیاز سیستم زمین آن مدل سازی و شبیه سازی کامپیوتری آن در محیط نرم افزار CYMGRD صورت گرفت و معایب آن بررسی و طرح بهینه با توجه به شرایط محیط و رعایت ملاحظات انتخاب و توصیه گردیده است. در ادامه روشهای مختلف ممکن برای مقابله با خطرات آتش سوزی مخازن بررسی و توصیه هایی جهت بهینه سازی همبندی و هم پتانسیل سازی اجزا مختلف مخازن و نحوه بهره برداری از آنها جهت کاهش احتمال آتش سوزی و حریق مخازن ذخیره نفتی صورت گرفته است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایمنی در برابر صاعقه و الکتریسیته ساکن چندان به سیستم زمین مخزن بستگی نداشته و روشها و نحوه همبندی و هم پتانسیل سازی اجزا مخزن و علی الخصوص سقف شناور و نوع بهره برداری از مخازن ذخیره نفتی از اهمیت بالاتری برخورداراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A case study on upgrading earthing system of Isfahan petroleum reservoirs

نویسندگان [English]

  • Shahrokh Shojaeean 1
  • ebrahim heidari 2
1 Assistant Professor / Azad University, Khomeini Shahr Branch
2 Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch
چکیده [English]

Considering the high number of fires that occurred due to lightning strikes and electric charges in the oil reservoirs of our country, in this paper, the present scheme of a sample of oil reservoirs in the company of oil and gas pipelines in Isfahan region was discussed and criticized. By measuring the soil specific strength and other parameters required for the land system, its modeling and simulation in the CYMGRD software environment were performed and the disadvantages of it were investigated and the optimal design was selected and recommended according to the environmental conditions and observance of the considerations. In addition, various possible ways to deal with the fire hazard of reservoirs were investigated and recommendations were made to optimize the connectivity and potentiality of different components of the reservoirs and how to use them to reduce the possibility of fire and fire oil reservoirs.
The results of this study indicate that lightning and static safety does not depend much on the reservoir's land system, and the methods and methods of connecting and potentiating the reservoir components, especially the floating roof and the type of exploitation of oil storage tanks, are of great importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Tanks
  • Earthing System
  • CYMGRD
  • bonding
  • Reservoir Protection
[1] Ç. KÖKSAL, Ö. GÜL, "Analysis of wind turbine grounding systems in terms of touch and step voltage", IU-JEEE, Vol. 15, No. 1, pp. 1867-1872, 2015.

[2] "Standard for the installation of lightning protection systems", NFPA Standard 780, 2017.

[3] "Lightning protection of aboveground storage tanks for flammable or combustible liquids", API Standard RP545, 2012.

[4] "Protection against ignitions arising out of static, lightning, and stray currents", API Standard 2003, 1998.

[5] "IEEE guide for measuring earth resistivity, ground impedance, and earth surface potentials of a ground system", IEEE Standard 81, 2012.

[6] "IEEE Guide for safety in ac substation grounding", IEEE Standard 80, 2013.

[7] "Getting down to earth", Megger Co., London 2010.

[8] "Cymgrd user guide and reference manual ", CYME International T&D inc. Burlington,  MA 2006

[9] "Engineering standard for electrical system design (Industrial and non-industrial) ", IPS Standard E-EL100, 2012.

[10] "Electromagnetic compatibility (EMC)", IEC Standard 61000-5-2 ,1998.

[11] J. Lanzoni, "Improving lightning safety of petroleum storage tanks", LightningEliminators & Consultants, Inc. Boulder, Colorado USA,  Oct. 2009.

[12] "Recommended Practice on Static Electricity ", NFPA Standard 77, 2014.

[13] S. Tyurenkov, J. Lanzoni, "Foregien experience whit  lightning in oil & gas industry", Sience and Technology of Pipeline Petrolium Products, 2010