طراحی و شبیه سازی یک مقسم توان فیلتری دوباندی توسط تشدیدکننده های امپدانس پله ای و معرفی روش جدید برای ایجاد صفر انتقال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد - دانشکده مهندسی برق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار - دانشکده مهندسی برق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

در این مقاله، یک مقسم توان کوچک با پاسخ فیلتری دوباندی، با استفاده از تشدیدکننده‌های امپدانس پله‌ای دو مدی، برای کاربرد WLAN طراحی و شبیه‌سازی شده است. .تشدیدکننده‌ی امپدانس پله‌ای توسط تحلیل مد زوج و فرد مورد بررسی قرار گرفته تا فرکانس‌های تشدید آن در فرکانس‌های 4/2 و 2/5 گیگا هرتز و برای کاربرد WLAN تنظیم شوند. همچنین توانسته‌ایم با معرفی یک روش جدید برای تغذیه تشدید کننده های امپدانس پله ای و با استفاده از تئوری حذف موج، چند صفر انتقال در اطراف فرکانس‌های تشدید ایجاد کنیم. سپس بخاطر کاهش دادن ابعاد و امکان‌ اجرایی کردن روش تغذیه معرفی شده در ساختار مقسم توان، دو عدد تشدید کننده های امپدانس پله ای به شکل مارپیچی درآمده‌اند تا در طراحی مقسم توان فیلتری، به کار گرفته شوند. در نهایت به کمک روش‌های پیشنهادی، مقسم توان فیلتری طراحی شده‌، چهار صفر انتقال در اطراف باندهای عبور خود دارد که این امر علاوه بر بهبود گزینش‌گری فرکانس، ایزولاسیون خارج از باندهای عبور را نیز بالا برده است. مقسم توان فیلتری ارائه شده در این مقاله دارای ابعاد بسیار کوچک λg 14/0 ×λg 15/0 (λg، طول موج هدایت در فرکانس مرکزی باند عبور اول است)، ایزولاسیون بالا بین دهانه‌های خروجی و عملکرد مناسب در باندهای عبور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and Simulation of a Dual-Band Filtering Power Divider Using Stepped Impedance Resonators and present a novel method for generation of transmission zeros

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Mirzaei 1
  • Mohammad Amin Honarvar 2
1 (1) MSc - Department of electrical engineering, Najafabad branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Assistant Professor - Department of electrical engineering, Najafabad branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

In this article, a compact power divider with dual-band frequency response, designed and simulated using dual-mode stepped impedance resonators (SIRs) for WLAN application. The resonant frequencies of the proposed stepped impedance resonator are investigated using even- and odd-mode analysis for frequency of 2.4 GHz and 5.2 GHz. A new method is presented for feeding the stepped impedance resonators that using the wave cancellation theory to create transmission zeros near the pass bands. Finally, four transmission zeros are generated around the both pass bands to improve the selectivity and out of band isolation. To reducing the circuit size and possibility of the feeding method implementation, two spiral stepped impedance resonators are used to design the filtering power divider. the designed power divider is simulated by HFSS software. The proposed filtering power divider has a miniature size (0.14 λg × 0.15 λg), good isolation between the output ports as well as appropriate operation at the pass bands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Filtering power divider
  • multi-mode
  • stepped impedance resonator
  • multi-band
[1] D.M. Pozar, "Microwave Engineering", 3rd ed., pp. 333-337, New York: Wiley, 2005.

[2] Y. Wu, Y. Liu, Y. Zhang, J. Gao, H. Zhou, "A dual band unequal Wilkinson power divider without reactive components", IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, Vol. 57, No. 1, pp. 216-222, Jan. 2009.

[3] N. Gao, G. Wu, Q. Tang, "Design of a novel compact dual-band Wilkinson power divider with wide frequency ratio", IEEE Microwave and Wireless Components Letters, Vol. 10, No. 4, pp. 236-239, Oct. 2013.

[4] F. Khajeh-Khalili, M. A. Honarvar, "Design and simulation of a Wilkinson power divider with high isolation for tri-band operation using PSO algorithm", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol. 6, No. 23, pp. 13-20, Dec. 2015. (in Persian).

[5] F. Khajeh-Khalili, M. A. Honarvar, "A design of triple lines Wilkinson power divider for application in wireless communication systems", Journal of Electromagnetic Waves and Applications, Vol. 30, pp. 2110-2124, Oct. 2016.

[6] H.W. Deng, Y.J. Zhao, X.S. Zhang, W. Chen, J.K. Wang, "Compact and high selectivity dual-band dual-mode microstrip BPF with single stepped-impedance resonator", Electronics Letters, Vol. 47, No. 5, pp. 326-327, Mar. 2011.

[7] M. Mirzaei, M.A. Honarvar, "Compact planar quad-band bandpass filter for application in GPS, WLAN, WiMAX and 5G WiFi", Progress In Electromagnetics Research Letters, Vol. 63, pp. 115-121, 2016. 

[8] S. Luo, L. Zhu, S. Sun, "Compact dual-dode triple-band bandpass filters using three pairs of degenerate modes in a ring resonator", IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, Vol. 59, No. 5, pp. 1222-1229, May. 2011.

[9] X. Ren, K.Song, B. Hu, Q. Chen, "Compact filtering power divider with good frequency selectivity and wide stopband based on composite right-/left-handed transmission lines", Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 56, No. 9, pp. 2122-2125, Sep. 2014.

[10] K. Song, X. Ren, F. Chen, Y. Fan, "Compact in-phase power divider integrated filtering response using spiral resonator", IET Microwave Antennas Propagation, Vol. 59, No. 4, pp. 228-234, Mar. 2014.

[11] K. Song, "Compact filtering power divider with high frequency selectivity and wide stopband using embedded dual-mode resonator", Electronics Letters, Vol. 51, No. 6, pp. 495-497, Mar. 2015.

[12] Y.C. Li, Q. Xue, X.Y. Zhang, "Single- and dual-band power dividers integrated with bandpass filters", IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, Vol. 61, No. 1, pp. 69-76, Jan. 2013.

[13] Q. Li, Y. Zhang, Y. Fan, "Dual-band in-phase filtering power dividers integrated with stub-loaded resonators", IET Microwave Antennas Propagation, Vol. 9, No. 7, pp. 695-699, May. 2015.

[14] C. Cai, J. Wang, Y. Deng, J.L. Li, "Design of compact dual-mode dual-band filtering power divider with high selectivity", Electronics Letters, Vol. 51, No. 22, pp. 1795-1796, Oct. 2015.

[15] M. Gholipoor, M. A. Honarvar, "UWB bandpass filters with triple notched band characteristics implemented using wave cancellation technique", Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 58, No. 8, pp. 1875-1879, Aug. 2016.

[16] H. Liu, B. Ren, X. Guan, P. Wen, Y. Wang, "Quad-band high-temperature superconducting bandpass filter using quadruple-mode square ring loaded resonator", IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, Vol. 62, No. 12, pp. 2931-2941, Dec. 2014.