نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی،,واحد نجف‌آباد

2 دانشگاه آزاد نجف آباد

3 مرکز تحقیقات ریز شبکه های هوشمند، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

این مقاله استفاده از تحلیل حساسیت مسیر در سیستم‌ها‌ی تولید پراکنده (DG) را بررسی می‌کند. نشان داده می‌شود که روش ذکر شده می‌تواند در تعیین اثر پارامترهای کنترلی توربین بادی متصل به ژنراتور القایی تغذیه دوبل (DFIG) در برابر تغییر سرعت باد و تغییر امپدانس خط انتقال بر روی پایداری گذرای سیستم مفید باشد. برای مشخص نمودن مقدار حساسیت توربین بادی متصل به ژنراتور القایی تغذیه دوبل نسبت به 10 پارامتر کنترلی در برابر تغییر سرعت باد و تغییر امپدانس خط انتقال، متغیرهای حالت سیستم و لغزش DFIG مورد بررسی قرار می‏گیرند. با توجه به بررسی‏ها و شبیه‏سازی‏های انجام گرفته می‏توان به طور کلی به این نتیجه رسید که پارامترهای کنترلی تناسبی از پارامترهای کنترلی انتگرالی اهمیت بیشتری در رفتار DFIG دارند. همچنین پارامترهای کنترلی از نظر اهمیت تأثیرگذاری بر روی رفتار DFIG تقسیم‏بندی می‏شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Trajectory Sensitivity Analysis of the DFIG Control Parameters in Response to Changes in Wind Speed and the Line Impedance Connection to the Grid DFIG

نویسندگان [English]

  • Mehdi Fooladgar 1
  • اسمعیل Rokrok
  • Bahador Fani 2
  • Ghazanfar Shahgholian 3

1 Najafabad Branch, Islamic Azad University

2 Najafabad Branch, Islamic Azad University

3 Smart Microgrid Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

Economic and environmental conditions often make large stations and transmission lines, restrictions are placed. Small and medium-sized production units connected to existing systems as a strategy is in progress. These units are usually near the center of the load placed and distributed generators (DG) famous are the DG are allowed types vary, such as induction generators rack squirrel-connected wind turbines, generators fed induction double mounted wind turbines, fuel cells connected to the system by power electronic converters or synchronous generator connected to the turbine combustion [10]. This way sensitivity analysis in systems of distributed generation (DG) is assessed. It is shown that the method can detect the effect of control parameters listed wind turbine connected to a double-fed induction generator (DFIG) Badoou the impedance of the changing the speed of on the stability of the transmission line useful system invested. The control parameters of the importance of influencing the behavior of DFIG are divided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Double-fed induction generator (DFIG)
  • wind turbines (WT)
  • Distributed Generation (DG)
  • (TSA)

Citation: M. FooladgarE. Rok-RokB. Fani, G. Shahgholian, "Evaluation of the trajectory sensitivity analysis of the DFIG control parameters in response to changes in wind speed and the line impedance connection to the grid DFIG", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol. 5, No. 20, pp. 37-54, March 2015 (in Persian).

 [1] A.M. Azmy, I. Erlich, "Impact of distributed generation on the stability of electrical power system", Proceeding of the IEEE/PES, Vol. 2, pp 1056-1063, June 2005.
[2] A. Nagizadeh Ghoogdareh, A. Doroudi, M.P. Azim, “Investigation of reactive power control effects on flicker and harmonics emission of a DFIG wind turbine”, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol. 3, No. 12, pp. 47-54, Winter 2013  (in Persian).
[3] Gh. Shahgholian, E. Haghjoo, A. Seifi, I. Hassanzadeh, “The Improvement DSTATCOM to enhance the quality of power using fuzzy- neural controller”,  Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol. 2, No. 6, pp. 3-16, Summer 2011 (in Persian).
[4] J.G. Slootweg, W.L. Kling, "Impacts of distributed generation on power system transient stability", Proceeding of the IEEE/PES, Vol. 2, pp 2150-2155, June 2004.
[5] S. Jenab, B. Fani, H. Ghasvari, “Transient performance improvement of wind turbines with doubly fed induction generators using fractional order control strategy”, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol. 4, No. 16, pp. 17-28, Winter 2014 (in Persian).
[6] M.K. Donnelly, J.E. Dagle, D.J. Trudnowski, G.J. Rogers, "Impact of the distributed utility on transmission system stability", IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 11, No. 2, pp 741-46, 1996.
[7] M. Tavoosi, B. Fani, E. Adib, “Stability analysis and control of DFIG based wind turbine using FBC strategy”,  Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol. 4, No. 15, pp. 31-42, Autumn 2013 (in Persian).
[8] M.J. Laufenberg, M.A. Pai, "A new approach to dynamic security assessment using trajectory sensitivities", IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 13, No. 3, pp. 953-958, 1998.
[9] I.A. Hiskens, M.A. Pai, "Trajectory sensitivity analysis of hybrid systems", IEEE Trans. on Circuits and Systems - Part 1: Fundamental Theory and Applications, Vol. 47, No. 2, pp. 204-220, 2000.
[10] K.N. Shubhanga, A.M. Kulkarni, "Determination of effectiveness of transient stability controls using reduced number of trajectory sensitivity computations", IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 19, No. 1, pp. 473-482, 2004.
[11] D. Chatterjee, A Ghosh, "TCSC control design for transient stability improvement of a multi-machine power system using trajectory sensitivity", Electric Power Systems Research, Vol. 77, No. 5-6, pp. 470-483, April 2007.
[12] A. Ghosh, D. Chatterjee, P. Bhandiwad, M.A. Pai, "Trajectory sensitivity analysis of TCSC compensated power system", Proceeding of the IEEE/PES, Vol. 2, pp.1515 -1520, 2004
[13] T.B. Nguyen, "Dynamic security assessment of power systems using trajectory sensitivity approach", Ph.D. dissertation, University of Illinois, Urbana-Champaign, 2002.
[14] M.J. Laufenberg, "Dynamic sensitivity functions and the stability of power systems with FACTS controllers", Ph.D. dissertation, University of Illinois, Urbana-Champaign, 1997.
[15] M. Zamanifar, B. Fani, M.E.H. Golshan, H.R. Karshenas, "Dynamic modeling and optimal control of DFIG wind energy systems using DFT and NSGA-II", Electrical Power Systems Research, pp. 50–58, Vol. 108, 2014.
[16] F. Mei, B. Pal, "Modal analysis of grid-connected doubly fed induction generators", IEEE Trans. on Energy Conversion., Vol. 22, No. 3, pp. 728–736,Sep. 2007.
[17] T. Ackerman, “Wind Power in Power Systems”, New York: Wiley, 2005.
[18] M. rahimi, M. Parniani, "Transient performance improvement of wind turbines with doubly fed induction generators using nonlinear control strategy", IEEE Trans. on Energy Conversion, Vol. 25, No. 2, pp. 514–525, Jun. 2010.
[19] D. Chatterjee, A. Ghosh, M.A. Pai, "Trajectory sensitivity analysis in Distributed generation systems", Proceeding of the IEEE/PEDES, pp. 1-6, New Delhi , Dec. 2006.