نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 دانشگاه شاهد

چکیده

در این مقاله ما به پیاده‌سازی یک پراکنده‌گر به صورت مدل واقعی ناهمواری‌های زمین در برنامه رایانه‌ای با استفاده از پردازش تصویر مبادرت ورزیده‌ایم. نشان می‌دهیم که این رویکرد می‌تواند برای شبیه‌سازی انتشار امواج الکترومغناطیسی بر روی سطوح واقعی ناهموار مورد استفاده قرار گیرد. شبیه‌سازی‌هایی برای پیاده‌سازی پراکنده‌گرها به عنوان هادی کامل انجام شده است. ما همچنین چگونگی استفاده از این رویکرد را برای مواد و یا شروط مرزی مختلف درون فضای محاسباتی شرح می‌دهیم. نتایج تصاویر لحظه‌ای میدان‌ها که در زمان‌های مختلف شبیه‌سازی گرفته شده است، قابلیت این روش را تصدیق می‌کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Definition of Scatterer in Electromagnetic Wave Propagation Environment Using Image Processing Based on FDTD Method

نویسندگان [English]

  • Mahmood Falah 1
  • Ali Reza Malahzadeh 2

2 Shahed University

چکیده [English]

In this paper, we implement real irregular terrain model in computer program by using image processing. We show how this approach can be used in simulation of E.M. wave propagation on irregular earth’s surface in a realistic manner. Some simulations are performed for implementation of longitudinal height differences over the propagation path as PEC surface .We also describe that how this approach can be used for any boundary condition in computational space. The results observed in Snapshots of the field profiles taken at different simulation times, validates capability of this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E.M. propagation
  • finite diference time domain
  • image processing
  • terrain modeling
  • consecutive windows
  • FDTD
[1] K. Yee, "Numerical solution of initial boundary value problems involving maxwell's equations in isotropic media", IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. 14, No. 3, pp. 302 – 307, 1966.
[2] M.S. Assis, J.L. Cerqueira, "Wave propagation over irregular and inhomogeneous terrain", Presentaition, CLIMDIFF – Boulder, Colorado, 2008.
[3] F. Akleman, "Time and frequency domain numerical modeling for ground-wave propagation", Ph.D. Thesis, Istanbul Technical University, Institute Of Science and Technology, 2002.
[4] O. Ozgun, G. Apaydin, M. Kuzuoglu, L.Sevgi,"PETOOL: MATLAB-based one-way and two-way split-step parabolic equation tool for radiowave propagation over variable terrain", Computer Physics Communications, Vol. 182, pp. 2638–2654, 2011.
[5] F. Akleman, M.O.Ozyalcin, L.Sevgi, "Novel time domain radiowave propagators for wireless communication systems", Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer, Vol. 10, No. 2, 2002.
[6] A. Taflove, S.C. Hagness, "Computetional electromagnetics the finite-difference time-domain method (FDTD)", Second Edition, Artech House, 2000.