نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون

2 کارشناس - پژوهشگاه نیرو، تهران

3 استادیار /دانشگاه شیراز

چکیده

مقره‌های فشار قوی در معرض شرایط محیطی و اقلیمی مختلف قرار می‌گیرند. تأثیرات متقابل شرایط محیطی و آلودگی ایزولاسیون باعث می‌گردد عایق مقره‌ها خود بستر مناسبی جهت هدایت جریان گردیده و اثرات خود را بر سیستم‌های قدرت به جا بگذارد. در حال حاضر جهت تعیین سطح آلودگی محیط بر روی ایزولاسیون از اعداد تقریبی و تجربی استفاده می‌گردد. در نتیجه فواصل خزشی در بعضی مناطق با شرایط محیط متناسب نبوده و زیر حد طراحی قرار می‌گیرد. در این مقاله با اندازه‌گیری دوره‌ای ESDD و NSDD از دو روش دستگاه‌های اندازه‌گیر جهت‌دار آلودگی DGG جهت سنجش شدت آلودگی محیط بر روی ایزولاسیون و دستگاه OLCA جهت نمایش و ثبت جریان نشتی مقره معیارهای مناسبی جهت میزان و نوع آلودگی استفاده گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Industrial Measuring of Pollution Effects on the Operation of High Voltage Insulations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Ghanbarian 1
  • Mohammadreza Shariati 2
  • Mohammad Mohammadi 3

1 MSc/Islamic Azad University, Kazeroon Branch

2 Energy Research - Tehran

3 Assistant Professor/Shiraz University

چکیده [English]

High voltage insulators are exposed to different ambient and climate conditions the interactions of ambient condition and insulator contamination led the insulators themselves become a proper medium for conduction of current, leaving their effects on the power system. Presently, approximate and empirical numbers are used to determine the level of contamination of the insulation. As a result ,creep internals in some area do not accord to ambient conditions and are below the design level. In this power by periodic ESDD and NSDD measurements, two method  direction dust gauge DGG are used to measure the intensity of the ambient pollution on the insulator and OLCA to display and record the leaking current as appropriate criteria for the degree and type of pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ESDD
  • NSDD
  • OLCA
  • pollution
  • Insulation