تغذیه آنتن شکافی طولی توسط موجبر تیغه‌ای بیضی شکل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی دکترا/دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استادیار/دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله از موجبر تیغه‌ای که دارای تیغه با انحراف بیضی شکل است جهت تغذیه آنتن شکافی طولی قرار گرفته بر روی خط مرکزی موجبر تیغه‌دار استفاده می‌شود. روش پیشنهادی با جایگزین نمودن قسمتی از تیغه مستقیم موجبر تیغه‌دار با تیغه با انحراف بیضی شکل محقق می‌شود. تیغه با انحراف بیضی شکل دقیقا در زیر شکاف قرار گرفته است و در این حالت شکاف هیچگونه انحرافی نسبت به خط مرکزی موجبر ندارد. نتایج شبیه‌سازی بیانگر آن است که با افزایش قطر کوچک بیضی میزان تشعشع افزایش می‌یابد در نتیجه از آنتن پیشنهادی می‌توان به عنوان جایگزین مناسبی برای آنتن شکافی طولی قرار گرفته بر روی موجبر مستطیلی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Centerline Longitudinal Shunt Slot Excitation by Elliptic shaped single Ridge Waveguide

نویسندگان [English]

  • Mehdi Moradian 1
  • Mohammad Khalaj-Amirhosseini 2
  • Majid Tayarani 3
1 Ph.D Condidate /Iran University of Science and Technology
2 Ph.D Condidate /Iran University of Science and Technology
3 Assistant Professor/Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

The Application of elliptic shaped ridge waveguide is presented for excitation of a centreline longitudinal shunt slot antenna. The proposed method is realized by adding elliptic shaped to the ridge of the single ridge waveguide. The elliptic shaped ridge is placed exactly under the longitudinal slot and the slot placed along centreline of the waveguide. It is shown that for a typical slot, the slot normalized conductance can be increased by increasing the elliptic shaped depth. The simulation results show that the proposed structure can be considered as a proper candidate for replacing the conventional longitudinal shunt slot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slot antenna
  • Second order beams
  • HFSS
  • Scan Array