نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد/دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

به منظور میراکردن پدیده انتشار هارمونیک، فیلترهای فعال قدرت روی سیستم‌های توزیع نصب می‌شوند. نصب فیلتر فعال قدرت روی باس‌ها ممکن است باعث ایجاد پدیدة نوسان هارمونیکی «Whack-a-mole» شود. در این مقاله فیلتر فعال قدرت موازی که بر اساس آشکارسازی ولتاژ کار می‌کند و با هدف کاهش مؤثر و جبرانسازی پدیده های انتشار و نوسان هارمونیکی به کار رفته، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. دو مطالعه موردی اتصال منبع ولتاژ هارمونیکی به شبکه شعاعی و نیز اتصال منبع جریان هارمونیکی بررسی شده است. در این مقاله با استفاده از نتایج شبیه‌سازی، برای یک فیدر توزیع قدرت شعاعی ده باسه در حالت‌های مختلف اتصال بار غیرخطی (منبع ولتاژ یا جریان هارمونیکی) با انتخاب بهرة ثابت که متناسب با عکس امپدانس مشخصه است دو پدیدة فوق به طور مؤثر کاهش می‌یابد. به علت ماهیت متغیر بودن امپدانس مشخصة فیدر توزیع قدرت، تنظیم خودکار بهرة کنترل فیلتر فعال صرفنظر از شرایط سیستم مورد نیاز خواهد بود. با تنظیم خودکار بهره فیلتر قدرت می‌توان جریان مخرب هارمونیکی را با روش آشکارسازی ولتاژ، جداسازی کرده و با کنترل این بهره با هدف کاهش و استانداردسازی اعوجاج هارمونیکی کل، جریان جبرانسازی تولید می‌شود و با تزریق این جریان با فاز مخالف به شبکه شعاعی می‌توان از بروز انتشار هارمونیکی و Whack-a-mole در طول فیدر جلوگیری نمود. چون این روش استخراج جریان هارمونیکی بر اساس کنترل ولتاژ و اعوجاج هارمونیکی کل می‌باشد، به نام آشکارسازی ولتاژ شناخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using Parallel Active Power Filter Based on Voltage Detection on a Radial Distribution Feeder with the Aim of Reducing the Harmonic Propagation and Whack-a-Mole Phenomena

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Ezati
  • Ali Yazdian Varjani

MSc/Tarbiat Modares University of Tehran

چکیده [English]

In order to damping of harmonic propagation phenomenon, active power filters are installed on distribution networks. Active power filter installed on buses may cause harmonic oscillation phenomenon and whack-a-mole. In this paper, a parallel active power filter that works based on voltage detection and applies with the goal of effective reducing and compensation of harmonic propagation and oscillation has been studied. In this paper two case studies consisting of harmonic current and voltage source connections to radial network has been studied. In this paper using simulation results for a ten-buses radial power distribution feeder in different states of nonlinear load connection - harmonic voltage or current source - by selecting fixed gain that is proportional to the inverse of Characteristic impedance these two phenomena effectively reduced. Due to the variable nature of the characteristic impedance of the power distribution feeder automatic adjusting of active power filter gain will be required regardless of the system conditions.Harmonic destructive currenthas been isolated with voltage detection method using of automatically adjusting of active power filter gain and compensation current is produced in order to control of this gain with the aim of total harmonic distortion decreasing and standardizing. By injection of this compensation current can prevent harmonic propagation and whack-a-mole. Because this method of extracting harmonic current is based on voltage and total harmonic distortion control is known voltage detection method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harmonic propagation
  • Harmonic oscillation
  • Characteristic impedance
  • Active power filter gain
  • Citation:  Ezati, S. Yazdian Varjani, “Using parallel active power filter based on voltage detection on a radial distribution feeder with the aim of reducing the harmonic propagation and whack-a-mole phenomena”, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 3, no. 11, pp. 27-40, September 2013 (in Persian).