نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد/دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

2 دانشکده فنی مهندسی– دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، خوزستان، ایران

3 استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

4 استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

چکیده

مدیریت تراکم عبارت است از یک روش سیستماتیک، که به ‌طور مشترک گسترده شده و از یک ناحیه در شبکه شروع می‌شود، که بایستی جهت نرمال‌ شدن سیستم در خلال تراکم، مدیریت مؤثر و ایمن با امکانات انتقال جدید فراهم شود. در این مقاله سعی شده، برخی از نقاطی که ممکن است در آن‌ها تراکم رخ دهد، به‌ وسیله مدیریت تراکم به ‌دست آیند. در این ‌جا از مدل هیبرید بازار برق در حل مسائل به کار برده شده و جهت حل مسئله تراکم در شبکه از تکنیک بندرز به‌ همراه پخش بار بهینه (OPF) استفاده گردیده است. الگوریتم بندرز در واقع کل مسئله را به دو مسئله اصلی و فرعی تقسیم می‌کند به ‌طوری که مسئله اصلی مربوط به بخش اقتصادی بوده و در برگیرنده هیچ موردی از شبکه نمی‌باشد، و مسئله فرعی به حل شبکه و بررسی صحت و درستی شرایط مورد نظر می‌پردازد. الگوریتم بندرز روی یک شبکه استاندارد 24 شینه IEEE تست گردیده و از نرم‌افزار Matlab جهت پیاده‌سازی الگوریتم استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study and Analysis of Congestion Management in Hybrid Electric Market

نویسندگان [English]

  • Moayed Mohseni 1
  • Mahmoud Joorabian 2
  • Hasan Barati 3
  • Ali Rafinia 4

1 Ms.C /Dezful Branch, Islamic Azad University

2 Engineering Department- Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Assistant Professor/Dezful Branch, Islamic Azad University

4 Assistant Professor/Shadegan Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The congestion management system is a systematic approach, collaboratively developed and implemented throughout a metropolitan region that provides for the safe and effective management and operation of new and existing transportation facilities through the use of demand reduction and operational management strat­e­gies. In this paper we try to present some points which should be investigated in congestion management problems. We calculate different kinds of congestion problems which may be occurred in our network. Here, the hybrid model is used to solve problems in the electricity market to solve the congestion problem in the network and Benders techniques is used together with an optimal power flow (OPF). In fact, by using of Benders algorithm the problem is divided into two major and minor problems. Therefore, the major problem related to the economy sector and no network is included and the minor problem is to solve the network and examine the accuracy of the network. Benders algorithm has been tested on a standard network IEEE 24 bus and Matlab software is used to implement the algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electricity market
  • congestion management
  • Benders technique
  • optimal load flow
  • Restructured Power Systems