نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا/ دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استادیار/دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

در این مقاله به تشخیص عیب ناهم‌راستایی استاتیک در موتورهای القایی قفس سنجابی پرداخته می‌شود. برای مدل‌سازی موتور القایی در حالت سالم و معیوب از روش اجزاء محدود دو بعدی استفاده شده است و اعتبارسنجی روش ارائه شده با مقایسه سیگنال‌های جریان و سرعت شبیه سازی شده در حالت سالم با داده‌های عملی انجام شده است. برای تشخیص عیب در ابتدا از روش تبدیل فوریه سریع سیگنال جریان استفاده می‌شود. اگرچه نتایج حاصل از این روش، وقوع عیب را هشدار می‌دهند اما برای تحلیل لازم است از هارمونیک‌های مرتبه بالا استفاده شود و به‌دلیل دامنه کوچک این هارمونیک‌ها، مقایسه بسیار مشکل خواهد بود. برای رفع این مشکلات پیشنهاد می‌شود از دو سیم‌پیچ آزمایش متقارن در اطراف فاصله هوایی استفاده شود تا هرگونه تغییر در این ناحیه بتواند به خوبی قابل تشخیص باشد. به خاطر استفاده سیم‌پیچ‌ها در حالت مدار باز، این سیم‌پیچ‌ها بر دینامیک موتور تأثیری نمی‌گذارند و از طرفی نتایج نشان می‌دهند که تحلیل ولتاژ القا شده در آن‌ها می‌تواند وقوع عیب، نوع و درصد آن را‌ به‌خوبی نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Novel Approach for Eccentricity Fault Detection in Squirrel Cage Induction Motors

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ahmadi 1
  • Javad Poshtan 2
  • Seyed Mehdi MirImani 3

1 PhD Student/Sharif University of Technology

2 Associate Professor/Iran University of Science and Technology

3 Asistant Professor Babol (Noshirvani) University of Technology mehdimirimani@gmail.com

چکیده [English]

In this paper, static eccentricity fault detection in induction motors is studied. Two dimensional finite element method (2D-FEM) is used for faultless and eccentric condition modeling in induction motors. Also current and speed signals are compared in two experimental and simulation cases for model validating. For fault detection, fast Fourier transform is used at first. In this method, high order harmonics with small amplitude can alarms the fault occurrence. For this reason, the fault detection process is difficult.To overcome these drawbacks, it is suggested that two test coils contrive around the air-gap. So, any changes in air-gap can be detected easily. Moreover this test coils are used in open circuit case. So, these test coils do not effect on motor dynamics. Also, the results show that modulated voltage can be alarm the fault occurrence, type and percent well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finite element method
  • Induction motors
  • static eccentricity detection
  • test coil