نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

در‌ این مقاله، کنترل پیش بین گشتاور‌ و شار استاتور موتور سنکرون رلوکتانسی با وجود تلفات آهن به همراه مشاهده‌گر سرعت لغزشی مرتبه دوم فازی ارائه شده است. کنترل‌کننده پیش بین از داده های دامنه و موقعیت شار استاتور به منظور تعیین بردارهای ولتاژ استفاده می‌کند. به دلیل کاهش نویز اندازه‌گیری، افزایش قابلیت اعتماد و کاهش هزینه‌ها سنسور سرعت حذف شده است و سرعت موتور با استفاده از یک مشاهده‌گر لغزشی مرتبه دوم تخمین زده می‌شود. مشاهده‌گر لغزشی به علت مقاوم بودن نسبت به نامعینی‌های موجود در پارامترهای سیستم، پاسخ دینامیکی سریع و کاهش شوریدگی از عملکرد بسیار خوبی برخوردار است و برای تنظیم دقیق‌تر پارامترهای مشاهده‌گر، از منطق فازی استفاده شده است. نتایج، حاکی از عملکرد مناسب این روش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fuzzy Second Order Sliding Mode Speed Observer for a Synchronous Reluctance Motor with Predictive Control

نویسنده [English]

  • Sara Saberian Borojeni

چکیده [English]

In this paper, the torque error signal and the amplitude of the stator flux reference vector are delivered to a PI predictive controller. The predictive controller also uses information on the amplitude and position of the actual stator flux vector and measured stator currents to determine the voltage command vector for space vector modulation inverter, a conventional PI speed controller is used to generate the torque reference signal. A second order sliding mode observer issued to perform accurate tracking of the motor speed. Soft computing technique, Fuzzy logic, is applied in this paper for the estimation of the observer parameters. Simulation results show the effectivness of the proposed control method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy logic
  • predictive control
  • second order sliding mode observer
  • synchronous reluctance motor