مقالات آماده انتشار، مقالات پذیرفته‌شده‌ای هستند که در نوبت انتشار هستند و می‌توانند مورد استناد قرار بگیرند.

پژوهشی