جایابی واحدهای اندازه‌گیری فازوری در شبکه‌های قدرت و توزیع بهینه افزونگی اندازه‌گیری‌ها

علی انصاری؛ فریبرز حقیقت دار فشارکی

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1397، ، صفحه 3-14

چکیده
  در این مقاله، علاوه بر جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری، روش جدیدی جهت توزیع بهینه افزونگی در راستای ارتقاء قابلیت اطمینان سیستم، ارائه شده است. از آنجا که باس‌ها با افزونگی مرتبه 1 با از دست رفتن اندازه‎گیری خود، رویت‌پذیری سیستم را با خطر مواجه می‌کنند،با کمک این روش سعی شده که تعداد این قبیل از باس‌‌‌ها در سیستم کاهش ...  بیشتر