مهندسی کنترل
بهبود رفتار گذرای توربین‌های بادی مبتنی بر DFIG با به کارگیری استراتژی کنترلی با محاسبات درجه کسری

سمانه جناب؛ بهادر فانی؛ حسین قسوری

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1392، ، صفحه 17-28

چکیده
  باتوجه به گسترش روز افزون استفاده از توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دوسو تغذیه (DFIG) موضوع حفظ اتصال آنها به شبکه و پایداری در برابر خطا از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین محور اصلی این مقاله بهبود رفتار گذرای ژنراتور هنگام نوسان در سرعت باد میباشد .در مقاله حاضر کنترلکنندهای با محاسبات درجه کسری  معرفی میگردد. همچنین با استفاده ...  بیشتر