روشی جامع برای مدل سازی عمومی فضای حالت مبدل های چندسطحی متوالی متصل به شبکه

حسن منافی میرعلیلو؛ مهدی سلیمی؛ جعفر سلطانی؛ عادل اکبری مجد

دوره 13، شماره 52 ، اسفند 1401، ، صفحه 33-52

چکیده
  در این مقاله برای مدل‌سازی فضای حالت عمومی مبدل چند‌سطحی سری متصل به شبکه، روشی جامع پیشنهاد شده است. در اینورترهای چند‌سطحی به دلیل غیر‌خطی بودن رفتار آنها، برای تضمین پایداری سیستم در حوزه کاری وسیع استفاده از کنترل­کننده غیر‌خطی اجتناب ناپذیر است. برای همین منظور مدل‌سازی فضای حالت جهت طراحی این نوع کنترل­کننده­ها لازم ...  بیشتر